แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

          ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร ได้อธิบายว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆเป็นลำดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกำลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner) นักจิตวิทยาที่สนใจเรื่องของพัฒนาทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรุนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกสิ่งที่จะรับรู้ สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning)

แนวคิดของวิก๊อทสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ได้อธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้นสถาบันสังคมต่างๆเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นภาษายังเป็นเครื่องมือสำคัญของการคิดและการพัฒนาเชาน์ปัญญาชั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและความคิดของเด็กเริ่มด้วยการพัฒนาที่แยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไปด้วยกัน

สรุปได้ว่าปรัชญาแนวคิดที่มีแนวทางคล้ายคลึงกัน คือ การเรียนรู้จากการคิด การลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้แสวงหาความรู้และหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีโครงงานนั้น ได้แก่ แนวคิดของเพียเจต์ บรุนเนอร์ และวิก๊อทสกี้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมและ Best Practice

            วัตถุประสงค์

          1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักการและทฤษฎีที่ถูกต้อง

          2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

          3) เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

          4) เพื่อให้นักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้

            เป้าหมาย

        1) นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

        2) นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

        3) นักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้

การออกแบบนวัตกรรมและ Best Practic

         รูปแบบการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสอนแบบโครงงาน  

ขั้นที่ 1 การคิดเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทำโครงงาน

ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงาน

ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน

ขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน

                              ผลงานที่เกิดขึ้น

  1. รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.ต้น จากสพป.นม.5
  2. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.ปลาย จากสพป.นม.5
  3. รางวัลเหรียญเงิน กลวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น จากสพป.นม.5
  4. รางวัลเหรียญทองแดง กลวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย จากสพป.นม.5
  5. รางวัลเหรียญทองแดง อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย จากสพป.นม.5
  6. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.ต้น จากสพท.นม.5
  7. รางวัลเหรียญเงิน กลวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น จากสพป.นม.5
  8. รางวัลเหรียญทองแดง กลวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย จากสพท.นม.5