กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการ และ กิจกรรมที่หลากหลายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ  มารยาททางสังคม  การใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและมีความสุข  เพราะพื้นฐานของความเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน  ทุกคนมีคุณค่า  สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามได้และเติมเต็มให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิต ของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยฉันคิดว่าครูและสถานศึกษาเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ค่อยผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านต่างๆ ข้างต้น  และฉันก็คือหนึ่งในตัวช่วยนั้น  ฉันสอนวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม. 1 จำนวน  4  ห้องเรียน  ซึ่งแต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนประมาณ  54 คน  ด้วยประสบการณ์ในการสอนของฉันที่ฉันคิดว่ายังน้อยมากจึงทำให้ฉันเกิดปัญหากับผู้เรียนบ้างในบางคาบสอน  โดยที่ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ฉันพูดหรือเพิ่มเติมในห้องเรียน  จะเนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้เรียนที่ชอบคุยกัน หรือจำนวนนักเรียนที่ฉันคิดว่ามากเกินไปสำหรับห้องเรียนหนึ่ง  ฉันจึงคิดหานวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสนใจและศึกษาเพิ่มเติมได้  โดยในบางคาบเรียนฉันจะให้หัวข้อกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น การสอบถาม  การหาข้อมูลที่ห้องสมุด  อินเตอร์เนต  หรือแหล่งเรียนรู้อื่นภายในโรงเรียน  เป็นต้น  โดยกำหนดเวลาการค้นหา  เพื่อฝึกความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาของผู้เรียน   ซึ่งสามารถใช้ได้ดีในบางคาบเรียน  ฉันจึงจำเป็นต้องคิดหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้แก้ปัญหาการสนใจเรียนในบางคาบสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนดู  ฟัง  และเกิดการคิดวิเคราะห์  ฉันจึงต้องหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย  การสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 

ที่มา: http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/กิจกรรมแนะแนว  (5  ธันวาคม  2553)