สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสารสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

1 1. สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

      (ว 1.1ม. 1/1)

2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์(ว 1.1 ม. 1/2)

3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์(ว 1.1 ม. 1/3)

4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส(ว 1.1 ม.1/4)

5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์

    แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (ว 1.1 ม.1/5)

6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช(ว 1.1 ม.1/6)

7. อธิบายความสำคัญของกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

    (ว 1.1ม.1/7)

8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช (ว1.1 ม. 1/8)

9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว 1.1 ม. 1/9)

10.ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช (ว1.1 ม. 1/10)

11.อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดย

   ใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ (ว 1.1 ม. 1/11)

12.ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส (ว1.1 ม. 1/12)

13.อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของ

   พืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์(ว1.1 ม. 1/13)

สาระที่3สารและสมบัติของสาร

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

14. ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และ อธิบายสมบัติของ

     สารในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม. 1/1)

15. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  (ว 3.1 ม. 1/2)

16. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็น กรด เบสของสารละลาย (ว 3.1 ม. 1/3)

17.ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม. 1/4 )

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

18. ทดลองอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่ มีความเข้มข้นเป็นร้อยละและอภิปราย การนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้          ประโยชน์ (ว 3.2 ม. 1/1)

19. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง สมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อ สารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย

(ว 3.2 ม. 1/2)

20.ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลาย ของสาร (ว 3.2 ม. 1/3)