โครงงาน

เรื่อง  ขนมไทยในท้องถิ่น  (  กล้วยฉาบ  )

เสนอ

อาจารย์  ศิริพร  วีระชัยรัตนา

จัดทำโดย

นางสาว  ณิชากร  งามทรัพย์  เลขที่  18

นางสาว ธนาภรณ์  ทานนท์  เลขที่  19

นางสาว  วิชุดา  ย่ามไธสง  เลขที่  20

นางสาว  ประกายทิพย์  ศรีโพธิ์กลาง  เลขที่  24

นางสาว  มะละวัลย์  จงจิตชอบ  เลขที่  36

นางสาว  ลักขรา  บุญครุฑ  เลขที่  38 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  25532

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  อำเภอ  ห้วยแถลง  จังหวัด  นครราชสีมา  30240 

 

 

 

 

      โครงงาน

เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นห้วยแถลง( การทำกล้วยฉาบ )

 

เสนอ 

อาจารย์  ศิริพร  วิระชัยรัตนา

จัดทำโดย

นางสาว  ณิชากร   งามทรัพย์      และคณะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๔ 

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

 

 

 

บทคัดย่อ

     โครงงานเรื่องของการทำขนมกล้วยฉาบ เป็นการอุนรักษ์ขนมไทยที่กำลังจะสูญไป  กลุ่มของข้าพเจ้าและอาจารย์ศิริพร  วีระชัยรัตนา พูดถึงความสำคัญของขนมไทย  จึงที่จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรักษาและสืบสารขนมไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปและอยากให้ทุกๆคนมีความรักความหวงแหนในขนมไทยมากขึ้น   และกล้วยฉาบยังทำได้อย่างง่ายดาย  โดยไม่ต้องสิ้นเปลีองเงินมาก

 

 

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงงานเรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นห้วยแถลง( กล้วยฉาบ )  สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพราะได้รับความร่วมมือจาก   ผู้ที่ให้คำแนะนำและปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้คือ อาจารย์ ศิริพร  วีระชัยรัตนา  และอาจารย์จารุนันท์   วงค์วิวัฒนา 

              คณะผู้จัดทำขอกราบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

                                                                                                                                                                คณะผู้จัดทำ

 

                                                                            

 สารบัญ

บทคัดย่อ                                                                                          ก

กิตติกรรมประกาศ                                                                               ข      

สารบัญ                                                                                            ค

บทที่๑ บทนำ                                                                                    ๑

                ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                  

                 วัตถุประสงค์การศึกษา

บทที่  ๒  เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                ๒                                                                                                                          บทที่  ๓  วิธีการดำเนินงาน                                                                  ๔              อุปกรณ์ในการดำเนินงาน

             วิธีการศึกษา

บทที่  ๔  ผลการศึกษา                                                                       ๕                                                                                                                                         ผลการศึกษา

                                                                                                                                                         บทที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

 ปัจจุบันนี้กล้วยฉาบ เป็นขนมที่ประชาชนชอบซื้อรับประทานกัน  และหารับประทานกันได้ เพราะทุกคนไม่ให้ความสนใจมากนักในการทำและเด็กต่างพากันไปกินขนมที่มีแต่ผงชูรสเป็นส่วนมากจึงทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องอนุรักษ์การทำกล้วยฉาบด้วยการทำกินเองโดยไม่ต้องซื้อหา  และ อนุรักษ์การทำกล้วยฉาบไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

๑.เพื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับกล้วยฉาบ

๒.เพื่อต้องการทราบถึงขั้นตอนและวิธีในการทำกล้วยฉาบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 กล้วยฉาบ  หมายถึง  กล้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นจำนวนมาก จนบางครั้งไม่สามารถที่จะบริโภคได้ตามจำนวนที่ผลิตออกมา จนบางครั้งทำให้ผลผลิตล้นตลาดและเน่าเสียจำนวนมากมาย ดังนั้นจึงต้องแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๓ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

๑.สมุดจดบันทึก

๒.กล้องถ่ายรูป

๓.กระดาษ

๔,คอมพิวเตอร์

วิธีการศึกษา

๑.คิดค้นชื่อเรื่อง

๒.สืบค้นข้อมูลกับผู้ปกครอง

๓.นำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงเป็นรูปเล่ม

๔. นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๔
ผลการศึกษา
กล้วยฉาบ
ส่วนผสม
 1. กล้วยหักมุก 1 หวี (แบบดิบ)
 2. น้ำมันสำหรับทอด 2 ถ้วยตวง
 3. น้ำตาลทราย 2 1/2 ถ้วยตวง
 4. น้ำ 3 ช้อนโต๊ะ
 5. เกลือป่น 1/2 ช้อนชา
วิธีทำ
 1. ตั้งกระทะให้ร้อน เติมน้ำมันทั้งหมดลงในกระทะ พอให้ น้ำมันร้อน จึงปอกกล้วยแล้วฝาน เป็นแผ่นบาง ๆ ตาม ความยาวของผล ใส่ลงทอดในน้ำมันทันที หมั่นคนและ พลิกชิ้นกล้วยกลับให้ถูกความร้อนสม่ำเสมอกัน จนกรอบ ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน ทำให้หมดหวี
 2. เทน้ำมันออกจากกระทำให้หมด ใส่น้ำตาล น้ำ และเกลือ ลงในกระทะนั้น ต้มจนน้ำตาลละลาย และเคี่ยวต่ออีกครู่ จนน้ำตาลเหนียวเป็นเส้น เมื่อใช้ปลายมีดจุ่มลงในน้ำเชื่อม แล้วยกมีดขึ้น น้ำเชื่อมจะยืดตามมีดเป็นเส้น
 3. ใส่กล้วยที่ทอดไว้ ลงในกระทะน้ำเชื่อมทันทีที่ยกลงจากเตา เคล้าเบา ๆ ให้น้ำเชื่อมจับชิ้นกล้วยให้ทั่วถึง
 4. พักไว้จนเย็นสนิทและน้ำเชื่อมแห้งสนิทด้วย จึงเก็บใส่ ภาชนะที่ปิดได้สนิท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๕

สรุปผลการศึกษา

               

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

                ๑.รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการทำ 

                ๒.ได้อนุรักษ์ความเป็นขนมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณในการทำโครงงาน

รายการ

ราคา (บาท)

1.น้ามันพืช

 2.เกลือ

 3.กล้วย

 4.น้ำตาล

32

2

50

22

รวม

106

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณนุกรม

ได้ข้อมูลมาจาก

    นาง หนูพิน   ย่ามไธสง บ้านโนนงิ้ว บ้านเลขที่  51  หมู่ 4 ต. ห้วยแคน  อ.  ห้วยแถลง   จ. นครราชสีมา   30240           

http://y2531.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวช 

  

 1. 1.      นำกล้วยดิบมาปลอกเปลือก 

 

 1. 2.      แล้วนำกล้วยที่ปลอกเปลือกแล้วไปแช่น้ำเกลือที่เตรียมไว้

 1. 3.      ฝานกล้วยให้เป็นชิ้น บางๆพอประมาณ

 1. 4.      นำกล้วยที่ฝานเตรียมไว้ ไปทอดในน้ำมัน

 

 1. 5.      หลังจากนั้นนำกล้วยที่ทอดเสร็จแล้วใส่จานที่เตรียมไว้ เพื่อนำมารับประทาน