ความสัมพันธ์ทางหน่วยเศรษฐกิจ

 

                หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมาย่อมมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  มากบ้างน้อยบ้าง  ตามความแตกต่างของแต่ละระบบเศรษฐกิจ  ดังนั้น  ในการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ  จะกล่าวเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ  ทั้งนี้ได้อนุโลมเสมือนให้หน่วยรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ  

                หน่วยครัวเรือน เป็นผู้นำปัจจัยการผลิต  เช่น  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน และผู้ประกอบการ  ไปให้หน่วยธุรกิจเพื่อนำไปสูกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ  โดย หน่วยธุรกิจ จะให้ค่าตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนในรูปค่าเช่า  ค่าจ้าง  ดอกเบี้ย  และกำไร    

               เมื่อหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตมาก็จะทำการผลิตสินค้าและบริการ  แล้วจำหน่ายสินค้าและบริการไปให้หน่วยครัวเรือน   และรับเงินค่าขายสินค้าและบริการจากครัวเรือนหรืออาจกล่าวได้ว่า  เมื่อ ครัวเรือน ซื้อสินค้าและบริการ   สินค้าและบริการจะไหลไปสู่ ครัวเรือน  และรายได้จากการขายสินค้าจะไหลไปสู่ หน่วยธุรกิจ  เมื่อคนงานทำการขายแรงงานให้แก่ หน่วยธุรกิจ  ปัจจัยการผลิตจะไหลไปสู่   หน่วยธุรกิจ  โดยได้รับค่าจ้างจาก หน่วยธุรกิจ ไหลเวียนกลับมาสู่หน่วยครัวเรือน