ในปัจจุบันในการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการยกระดับการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับการศึกษาของต่างประเทศ
ในการเรียนการสอนของแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันไป เดิมการเรียนการสอนใช้เพียงตำราและหนังสือเรียนเพียงเท่านั้นในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน จากนั้นได้มีการพัฒนาโดยการผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้นใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เช่น บัตรคำ หนังสือป็อบอัพ แผนสถิติ แผนภูมิ เป็นต้น และยังรมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ เช่น การทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจนกลายมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น Power Point , การเรียนผ่านระบบ E-learning, สื่อทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

 

ที่มา http://www.61.91.205.171/media_doc/md_attribute.pdf 

      http://www.onec.go.th/publication/48087/page159-202.pdf

     http://web.phonla.com/

    http://gotoknow.org/file/king-fat/view/258472