ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้า หรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกำไร

จุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจ (Objective of business)

 •  
  1. เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค และผู้อุปโภค
  2. นำผลกำไรมาสู่ผู้ลงทุน
  3. รักษาสัมพันธภาพระหว่างกิจการกับ พนักงาน ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมภายนอก
  4. เพื่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตของธุรกิจนั้น ๆ
  5. ให้บริการแก่ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเจริญแก่สังคม

 

ทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ (Resources)

 •  
  1. คน รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด (Human resources)
  2. วัตถุดิบ (Material resources)
  3. ข่าวสารข้อมูล (Information resources)
  4. เงินลงทุน (Financial resources)
  5. เครื่องมือ (Tool resources)

 

ระบบย่อยของธุรกิจ (Sub-agent of business)

 •  
  1. ระบบย่อยทางการจัดการ (Management)
  2. ระบบย่อยทางการบันทึกข้อมูล (Data recording)
  3. ระบบย่อยทางการตลาด (Marketing)
  4. ระบบย่อยทางการผลิต (Production)
  5. ระบบย่อยทางการเงิน (Financial)

ประเภทของการก่อตั้งองค์การ (Type of organization)

 •  
  1. การประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว (Owner's management)
  2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) : 2 คนขึ้นไป หนี้สินไม่จำกัด
  3. บริษัทจำกัด (Company limited) : ผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป รับผิดชอบหนี้เฉพาะมูลค่าหุ้น
  4. รัฐวิสาหกิจ (State enterprise)
  5. บริษัทข้ามชาติ (Multinational corporations)
  6. สหกรณ์ (Co-operative)

 

ประเภทของธุรกิจ (Type of business)

 •  
  1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing)
  2. ธุรกิจเหมืองแร่ (Mining)
  3. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesaling)
  4. ธุรกิจค้าปลีก (Retailing)
  5. ธุรกิจบริการ (Service)

 

 

แผนการเรียนการสอน

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

- ความหมายของธุรกิจ

- เป้าหมายของธุรกิจเอกชน / จุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจ / ประเภทธุรกิจ

- ลักษณะสำคัญของธุรกิจเอกชน

- ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบธุรกิจ / ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ

- รูปแบบของการแข่งขัน

- กระบวนการของการบริหารธุรกิจ

- ธุรกิจที่นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้

- ธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต

 

ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

- ภาพรวมของขอบเขตหน้าที่ในธุรกิจ

- ระบบสารสนเทศทางการเงิน

- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

- ระบบสารสนเทศทางการตลาด

- ระบบสารสนเทศทางการผลิต

- แหล่งของสารสนเทศการผลิต

- MIS ในขอบเขตธุรกิจอื่น ๆ

 

เอกสารทางธุรกิจแบบต่าง ๆ

การสร้างเอกสารรายงานด้วย MS word

การสร้างงานนำเสนอข้อมูลของธุรกิจด้วย MS PowerPoint

การสร้างงานคำนวณในระบบธุรกิจด้วย MS Excell และ MS Access

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์