• ความรับผิดชอบ และการปรับตัว –ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความยืดหยุ่นต่อบริบทของสถานประกอบการและชุมชน กำหนดมาตรฐานและเป้าหมายขั้นสูงทั้งของตนเองและผู้อื่น และดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด อดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง
  • ทักษะการสื่อสาร –เข้าใจ จัดการและสร้างสรรค์วิธีการสื่อสารด้วยการพูด การเขียนและมัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความคิดสร้างสรรค์และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน- พัฒนา นำไปใช้และสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อื่น เปิดกว้างรับฟัง ตอบสนองต่อมุมมองที่หลากหลาย
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ – ฝึกการแสดงเหตุผล เพื่อแสดงความเข้าใจและสร้างทางเลือกที่หลากหลาย และเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ
  • ทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ – วิเคราะห์ เข้าถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผลและสร้างสรรค์ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อที่หลากหลาย
  • ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานร่วมกัน – แสดงให้เห็นการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ การปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย การทำงานอย่างมีคุณภาพร่วมกับผู้อื่น ฝึกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • การระบุ กำหนด  และแก้ปัญหา – สามารถที่จะกำหนดขอบเขตของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
  • การกำกับตนเอง – กำกับความต้องการในการเรียนและความเข้าใจของตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้สู่ผู้อื่นได้
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม – แสดงความใส่ใจและรับผิดชอบต่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่  แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อบุคคล สถานที่และบริบทของสังคม

 

 

 

แหล่งข้อมูล: Partnership for 21st century Skills (www. 21 st centuryskills.org)