การเขียนเรื่องจากภาพ  เป็นการใช้ประสบการณ์ร่วกับจินตนาการของนักเรียน  โดยรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการสร้างจินตนาการ  เขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ  หรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน

  จินตนาการ  คือ  ความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตไปสู่อดีต  อนาคต  หรือเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นจากความคิดฝันของนักเรียนเอง

หลักการเขียนเรื่องจากภาพ  

1. ดูภาพพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

2. จินตนาการผูกโยงเป็นเรื่องราวย้อนไปในอดีต  คิดไปในอนาคต  หรือเชื่อมโยงเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน

3. สร้างความคิดคำนึง  โดยใช้ความเป็นจริง หรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน

4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องใช้ย่อหน้าแบ่งความแต่ละตอนให้อ่านง่าย

6. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ

7. เขียนลายมือให้อ่านง่าย  จบประโยค