กิจกรรมกลุ่ม (1,2,4,12,32)Icon Mini

รายชื่อกลุ่ม

1. ชนิกา     ณรงคนานุกูล      ม.6/1   เลขที่ 1

 

2.มนัสนันท์    เอื้ออุปถัมภ์  ม.6/1   เลขที่ 2

 

3. ภวิกา  ตรีโชควิพุธ     ม.6/1   เลขที่ 4

 

4. เจนจิรา  เวชไพศาลพิพัฒน์   ม.6/1   เลขที่ 12  

 

5.ลลิตพรรณ  จุฑาวรากุล    ม.6/1  เลขที่ 32

คำชี้แจง    :  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสื่อรณรงค์ “สิ่งแวดล้อมของความพอเพียง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  Presentation , สารคดี , ป้ายนิเทศ , นิทาน , การ์ตูน , ภาพนิ่ง , รายการโทรทัศน์ , บทบาทสมมุติ , MiniBook , แผ่นพับ , คลิปวิดีโอ , โฆษณา และอื่น ๆ
ในหัวข้อ :   สิ่งแวดล้อมของความพอเพียง    (บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ)  
     ลักษณะของงาน  คือ 
ช่วยกันรณรงค์ เลือก ใช้ รักษาและอนุลักษณ์สิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัด พอเพียง คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำมาปฎิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
     สื่อรณรงค์นี้  ...เน้น...  ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่าย ชมแล้วไม่เบื่อ มีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจ สร้างสรรค์ สามารถปรากฎสู่สายตาผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสื่อรณรงค์

 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

1.  ระดมความคิดภายในกลุ่ม เลือกรูปแบบในการนำเสนอ เหตุผลที่เลือกรูปแบบนี้

สมาชิกเสนอรูปแบบในการนำเสนอ
เลขที่ 1 - แผ่นพับ เนื่องจาก ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

เลขที่ 2 - การ์ตูน เนื่องจาก เป็นคนมีความสามารถ ในการวาดรูปดี 

เลขที่ 4 - โปสการ์ด เนื่องจาก สามารถใช้เป็นของที่ระลึกได้

เลขที่ 12 - VDO เนื่องจาก สามารถนำเสนอเห็นภาพได้มากกว่าวิธีอื่นๆ  

 เลขที่ 32 - สติกเกอร์ เนื่องจาก สวย น่าสนใจ ดึงดูด

  สรุป รูปแบบในการนำเสนอ คือ "สติกเกอร์" เนื่องจาก สร้างความน่าสนใจให้แก่เด็กๆ แปลกตา ดูแล้ว ดึงดูด 

 

 2.  นำเสนอความคิดของกลุ่มกับครูผู้สอน 
รูปแบบที่เลือก :  สติกเกอร์

ลักษณะของข้อมูล :  ใช้รูป กราฟฟิก ที่มีลวดลายน่ารัก ดึงดูดความสนใจเด็กๆ ซึ่งสติกเกอร์เป็นสิ่งที่แปลกใหม่มีคนทำน้อย จึงเลือกออกมาเพราะว่าสติกเกอร์มีความโดดเด่น

ที่มาของข้อมูล :  ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

โปรแกรม :  Photoshop, Photoscape, Paint

3.  วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการทำลายสิ่งแวดล้อม
 

   (2) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 
 

  (3) เพื่อนำความรู้วิชาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์สร้างผลงาน                                 

  (4) เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น                                          

   (5) เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์                                                       

 (6)เพื่อที่จะสามารถนำไปบอกต่อเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 
4. ขอบเขตเนื้อหา

     วิธีแก้ไข และ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็คือภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก  โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อน

5.  เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

หาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/global_warming/sec01p01.html

 6.  วิธีการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
     (1)  ประชุมกลุ่มเลือกรูปแบบในการนำเสนอ พร้อมเหตุผล
     (2)  เสนอครูผู้สอน 
     (3)  วางแผนและแบ่งหน้าที่การทำงาน รวมทั้งเลือกหัวหน้า , รองหัวหน้า , เหรัญญิก  เป็นต้น
  
- ชนิกา (รองหัวหน้า ) ทำกราฟฟิก

   -มนัสนันท์  (หัวหน้ากลุ่ม) ตกแต่งการนำเสนอ

  - ภวิกา (เหรัญญิก) หาและสรุปเนื้อหา

  - เจนจิรา ทำการฟฟิก

  - ลลิตพรรณ ตกแต่งการนำเสนอ


     (4)  ลงมือปฏิบัติงาน 

วันที่8 พ.ย. ลงมือปฎิบัติงาน แบ่งหน้าที่ กันและกัน โดยที่ เจนจิรา และชนิกา ลงมือออกแบบ สติกเกอร์ ควรจัดวางอย่างไร แบบไหนเหมาะสม  ส่วน ลลิตพรรณ มนัสนันท์ และ ภวิกา หาเนื้อหาใช้ประกอบ หารูปภาพเกี่ยวกับโลกร้อน และ สรุปเหื้อหามาใช้
  

    (5)  สรุปผล  ทดสอบผลงานโดยเปิดการแสดงในคอมพิวเตอร์ 

     (6)  นำเสนอผลงาน  นำเสนองานเป็นpower point
     (7)  ข้อเสนอแนะ  (...จากกลุ่ม/เพื่อน/ครูผู้สอน ว่าควรแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาอะไรบ้าง...)