วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)

รหัสวิชา 05-510-203

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุม ลักษณะที่สำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการควบคุม ลักษณะที่สำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสารสนเทศ ความถี่ของการใช้สารสนเทศ การบริหารโดยการยกเว้นการตัดสินใจประเภทต่างๆ การเลือกสารสนเทศ สารสนเทศระดับต่างๆ ประโยชน์ของสารสนเทศ การนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มาใช้ในการดำเนินงานสารสนเทศในองค์กร

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจความหมายของสารสนเทศ

2. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมได้

3. บอกลักษณะที่สำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการควบคุม

4. เข้าใจและอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสารสนเทศ

5. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเลือกใช้สารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทต่างๆ

6. อธิบายถึงการเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับการบริหารงานระดับต่างๆได้

7. สามารถบอกประโยชน์ของสารสนเทศได้

8. อธิบายถึงการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการดำเนินงานสารสนเทศในองค์กรได้

9. เพื่อให้ผู้เรียนวิชานี้มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

 

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
 วัน/เดือน/ปี
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ

1

4  พ.ย. 53

แจ้งรายละเอียดรายวิชา/ทดสอบก่อนเรียน

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

2

11 พ.ย.53

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

3

18 พ.ย.53

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

4

25 พ.ย. 53

ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

5

2 ธ.ค.53

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

6

9 ธ.ค. 53

ฐานข้อมูล

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

7

16 ธ.ค. 53

ทบทวน/ทดสอบย่อย

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

 

8

23 ธ.ค. 53

สอบกลางภาค

-

 

9

30 ธ.ค. 53

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

10

6 ม.ค. 54

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

11

13 ม.ค. 54

ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

12

20 ม.ค. 54

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

13

27 ม.ค. 54

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

14

3 ก.พ. 54

การจัดการความรู้และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย/จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

 

15

10 ก.พ. 54

“ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับงานธุรกิจ”

 ด้วยกิจกรรมโครงงานเพื่อสร้างทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก (Blog)

จัดกิจกรรมกลุ่ม จัดทำโครงงาน

“ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับงานธุรกิจ”

 ด้วยกิจกรรมโครงงานเพื่อสร้างทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก (Blog)

 

16

17 ก.พ. 54

ทดสอบย่อย/นำเสนอโครงงาน

นำเสนอโครงงาน/ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

 

17

24 ก.พ. 54

สอบปลายภาค

-

 

นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากนี้ได้ค่ะ
http://onzonde.multiply.com/links/item/73/73

นักศึกษาส่งการบ้านที่นี้ได้เลยค่ะ: http://learners.in.th/journals/ajarnkai