วิจัยเรื่อง "การศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการนำเสนอที่มีอยู่ อย่างแพร่หลายในรูปแบบนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไป

วิจัยเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่องการวิจัย : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการนำเสนอที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ในรูปแบบนอกเหนือจากการใช้งาน ทั่วไป

ผู้วิจัย : นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลการใช้และประเมินความพึงพอใจของครูระดับชั้นอนุบาล ที่มีต่อชุดกิจกรรมนิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลการใช้ ชุดกิจกรรมนิทาน ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมนิทาน ได้แก่ ครูที่สอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน

          การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมนิทานจำนวน 9 ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิภาพแบบฝึก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่าแบบฝึกมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน การพิจารณา อยู่ในระดับมากและเมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.15/84.90

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของครูระดับ ชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พบว่าด้านปัจจัยนำเข้ามีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านกระบวนการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และด้านผลผลิตมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

อ้างอิง : http://gotoknow.org/blog/anong-007/258742

สรุป  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์  เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อชุดนิทาน  กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนท่าอิฐ  แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน  

1. การสร้างชุดการสอนและหาประสิทธิภาพ

2. การเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

3. ประเมินความพึงพอใจของครูชั้นอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ