คำควบกล้ำ

           คำควบกล้ำ ( อักษรควบ ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน
เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า


คำควบกล้ำ ( อักษรควบ ) มี 2 ชนิด คือ

 

คำควบแท้   ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

         พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง

                                                                         คำที่มี ร เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กร-   ขร-   คร-   ตร-   ปร-  พร-     เช่น

เต่ากระ

มะกรูด

ปลากราย

กราบพระ

ครีบปลา

 

หอยแครง

พริก

เครื่องบิน

แปรงฟัน

เสือโคร่ง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น         กราบ    สะกดว่า     กร + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
                         แปรง    สะกดว่า     ปร + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น         กราบ    สะกดว่า     กร + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
                         แปรง    สะกดว่า     ปร + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี ห นำ
          เช่น        หรอก    สะกดว่า     หร + ออ + ก     อ่านว่า      หรอก
                    

 

          พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า

                                                        คำที่มี ล เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-     เช่น

กลาง

ขลุ่ย

กล้องส่อง

เปลวไฟ

ลำคลอง

 

 

หัวปลี

พลอย

แปลงผัก

เกล็ดปลา

ตีกลอง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ล  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น       กลาง    สะกดว่า    กล + อา + ง     อ่านว่า      กลาง
                       แปลง   สะกดว่า     ปล + แอ + ง    อ่านว่า      แปลง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น       ตลาด   สะกดว่า     ตล + อา + ด     อ่านว่า     ตะ - หลาด
                       ตลก     สะกดว่า     ตล + โอะ + ก   อ่านว่า     ตะ - หลก
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี ห นำ
          เช่น       หลอก   สะกดว่า    หล + ออ + ก     อ่านว่า      หลอก
                       หลับ     สะกดว่า    หล + อะ + บ      อ่านว่า      หลับ                    

 

          พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำที่มี ว เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กว-   ขว-   คว-     เช่น

แตงกวา

ไม้แขวนเสื้อ

ขวาน

ควัน

กวาง

นอนคว่ำ

ไขว่ห้าง

สูงกว่า

ควาย

ไม้กวาด

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
        เช่น        ควาย    สะกดว่า    คว + อา + ย     อ่านว่า      ควาย
                    แขวน    สะกดว่า    ขว + แอ + น    อ่านว่า      แขวน
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
        เช่น        สวาย    สะกดว่า     สว + อา + ย      อ่านว่า      สวาย
                  สว่าง    สะกดว่า     สว + อา + ง+ ่    อ่านว่า      สว่าง
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี ห นำ
        เช่น      แหวน    สะกดว่า    หว + แอ+ น     อ่านว่า      กราบ
4. ระวังคำที่มีสระ อัว เพราะจะไม่ใช่คำที่มี ว ควบกล้ำ
        เช่น         สวย      สะกดว่า      ส + อัว + ย      อ่านว่า      สวย
                      ควร      สะกดว่า      ค + อัว + ร     อ่านว่า       ควร

 

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

         คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้า ศรี ศรัทธา สร้าง เสริม สร้อย สระ สรง สร่าง

          คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

 

 

 

แหล่งที่มา  : http://www.thaigoodview.com
http://office.bopp.go.th