การทำ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม และกลอง แบบไทยโบราณ นับเป็นศิลปะชั้นสูง ที่ต้องประกอบด้วย สมาธิ ความอดทน และความชำนาญ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแบบ
โบราณจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ตามแบบดั้งเดิม เพื่อคุณภาพของง
าน
ที่ดีมากกว่าคำนึงถึงปริมาณในการผลิตหรือเพื่อธุรกิจการค้า
ครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ ข้าพเจ้านับเป็น
ผู้โชคดีที่ได้มีวาสนาและมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากครูผู้เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ
ของผู้อนุรักษ์และมากด้วยประสบการณ์ นอกจากการสอนด้านการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแล้ว
ท่านยังปลูกจิตสำนึกในการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณของ
ผู้ที่มีอาชีพผลิตเครื่องดนตรีไทย
ใน
ปัจจุบันนี้ มีผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยจำนวนมาก แต่น้อยคนนักที่จะใช้วิธีการประดิษฐ์แบบไทย
โบราณ ( ทำมือ ) ดังภาพ

   

            

ระนาดเอก ไม้พยุง ,ไม้ชิงชัน ราคาผืนละ 5,000 บาทขึ้นไป

แต่ส่วนนะครับ ถ้าจะให้ดี ต้องไม้พยุง เก่าๆ ครับ เสียงนี้ สุดยอด อะ