การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการ เป็นการเขียนจดหมายของหน่วยงานที่เป็นราชการพื่อใช้ติดต่อ

กับหน่วยงาน องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท ห้างร้านที่เป็นธุรกิจ ตลอดจนบุคคล

ทั่วไป การเขียนหนังสือราชการต้องยึดถือรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบสำ นักนายกรัฐ

มนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ

ราชการก็มีรายละเอียดหรือข้อปฏิบัติทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป บางครั้งในทาง

ธุรกิจก็นิยมใช้รูปแบบของหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายในเป็นแบบอย่างใน

การเขียนจดหมายธุรกิจเช่นเดียวกัน

ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ

และธงชัย นิติธรรม

ราชการ ได้แก่

.. 2526 เพื่อเป็นแบบอย่างเดียวกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบของหนังสือ.. 2526 (นิวัฒน์ วชิรวราการ2538 : 148) ได้กล่าวว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานใน

1.

 

หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

2.บุคคลภายนอก

 

หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง

3.ราชการ

 

หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

4.

 

เอกสารที่ทางราชการจัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

5.

 

เอกสารที่ทางราชการจัดทำ ขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และในระเบียบดังกล่าว ได้แบ่งหนังสือราชการออกเป็น6 ชนิด คือ

1.

 

หนังสือภายนอก

2.

 

หนังสือภายใน

3.

 

หนังสือประทับตรา

4.

 

หนังสือสั่งการ

5.

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

6.

 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำ ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ