1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
 • อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ
 • ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน
 • ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นเพียงพอ
 • จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ
2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี
 • แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้า และก่อนนอน
 • เลือกใช้ยาสีฟันและฟลูออไรด์
 • หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ท็อฟฟี่ หรือขนมหวานเหนียว
 • ตรวจสุขภาพในช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ห้ามใช้ฟันกัดขบของแข็ง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
 • ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียม ปรุง และรับประทานอาหาร
 • ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
 • เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคำนึงถึงหลัก 3 ป คือ ประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด
 • ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงหลัก 3 ส คือ สงวนคุณค่า สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และกินให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน
 • กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน
 • หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง หรือ อาหารใส่สีฉูดฉาด
 • ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพย์ติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
 • งดสูบบุหรี่
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ไม่เสพสารเสพย์ติดทุกประเภท
 • งดเล่นการพนันทุกชนิด
 • งดการสำส่อนทางเพศ
 
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
 • ทุกคนในครอบครัว ช่วยกันทำงานบ้าน
 • ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 • เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน
 • ทำบุญ และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท               
 • ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ และไม้ขีดไฟ เป็นต้น
 • ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฏแห่งความปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ เขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อม ในขณะเกิดอุบัติภัย
8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
 • ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
 • ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
 • พักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ
 • จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน และที่ทำงานให้น่าอยู่ หรือน่าทำงาน
 • มองโลกในแง่ดี ให้อภัย และยอมรับในข้อบกพร่องของคนอื่น
 • เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย
10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
 • มีการกำจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะในที่รองรับ
 • หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก และสเปรย์ เป็นต้น
 • มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
 • มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 • อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ และสัตว์ป่า เป็นต้น