บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

             ในปัจจุบันโลกมนุษย์ก่อให้เกิดความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตเพิ่มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่สามารถผลิตได้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนพืชผัก          ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชจะทำให้ทราบสารที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพืชผักในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
  2. เพื่อเปรียบเทียบการแตกต่าง การเจริญเติบโตของพืชระหว่างสารเร่งกับน้ำ

สมมุติฐาน 

  1. นมบูดสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้
  2. นมผสมกะทิสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้
  3. นมผสมโยเกิร์ตสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้
  4. นมผสมน้ำส้มสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้
  5. นมบูดสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้ดีกว่าน้ำเปล่า
  6. นมบูดผสมกะทิสามารถเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก และผักชีได้กว่านมบูดอย่างเดียว

 

 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

-ตัวแปรต้น                 ตอนที่ 1  นมบูด

                                ตอนที่ 2  นมบูด / นมบูด+กะทิ / นมบูด+โยกิร์ต / นมบูด+น้ำส้ม

-ตัวแปรตาม                       การเจริญเติบโตของพืช

-ตัวแปรควบคุม                  ตอนที่ 1  อุณหภูมิ  แสง  น้ำ  ปริมาณนมบูด  

                                        ตอนที่ 2  อุณหภูมิ / แสง   ปริมาณนมบูดสารเร่ง

    ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม    

-นมบูด

-นมบูดผสมกะทิ

-นมบูดผสมโยเกิร์ต

-นมบูดผสมน้ำส้ม

 

-การเจริญเติบโของถั่วงอกและ  ผักชี