ทักษะกระบวนการทางวิทาศาสตร์

ทักษะการทดลอง ทักษะการทดลอง มี 3 ประเภท ดังนี้
            1. การทดลองแบบแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบ 
            2. การทดลองแบบไม่มีกลุ่ม เปรียบเทียบ
            3. การทดลองแบบลองผิดลองถูก

        การทดลอง คือ กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ หรือการทดสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
            1. การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองจะต้องสัมพันธ์กับสมมติฐานที่ต้องการจะตรวจสอบ ในการออกแบบจะต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้
           - วิธีทดลอง ต้องระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และเขียนวิธีการทดลองตามลำดับขั้นตอนปฏิบัติก่อนหลัง 
           - วิธีวัดหรือสังเกตการณ์ทดลองรวมถึงระยะเวลาที่ทดลอง
           - ออกแบบบันทึกผลการทดลองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทดลอง
           - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
           2. การปฏิบัติการทดลอง ปฏิบัติการทดลองจริงตามที่กำหนดไว้ในวิธีทดลอง     
           3. การบันทึกผลการทดลอง บันทึกผลการทดลองตามแบบบันทึกที่ได้ออกแบบไว้แล้ว

                  กิจกรรมการทดลอง
เหรียญลวงตา
สิ่งที่ต้องใช้
        1. เหรียญบาท 1 เหรียญ
        2. จานทึบแสง 1 ใบ 
        3. โต๊ะ
        4. เทปกาว
วิธีทดลอง
        • วางเหรียญบาทลงในจาน แล้วนำจานไปวางบนโต๊ะ
        • จ้องมองที่เหรียญบาทไว้พร้อมกับเดินถอยหลังช้าๆ จนขอบจานบังเหรียญจนมองไม่เห็น หยุดตรงตำแหน่งนั้นและติดเทปทำเครื่องหมายไว้บนพื้น
        • ใส่น้ำลงไปให้เต็มจาน
        • กลับไปยืนในตำแหน่งเดิมที่เราติดเทปไว้อีกครั้งหนึ่ง ลองมองซิเห็นเหรียญหรือเปล่า?
สรุปผลการทดลอง
       ตำแหน่งที่เราติดเทปไว้คือตำแหน่งที่มองไม่เห็นเหรียญ แต่ที่เรามองเห็นเนื่องจาก “การหักเหของแสง” คือ เมื่อแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาเรา ทำให้เราเห็นภาพนั้นๆ เมื่อใส่น้ำลงไปในจาน น้ำจะหักเหแสงที่สะท้อนจากเหรียญบาทมายังตาของเรา แสงทำให้เห็นน้ำตื้นกว่าความเป็นจริงเราจึงมองเห็นเหรียญได้ ณ ตำแหน่งเดิม