ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตอนที่1 ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างปลูกด้วยน้ำกับนมบูด


        1. เตรียมดินใส่กระถางจำนวน 4 กระถาง

 

ภาพที่ 2  การเตรียมดินทดลอง

2.นำเมล็ดถั่วงอกและผักชีลงปลูกอย่างละ 2 กระถาง
3.แบ่งถั่วงอกและผักชีออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกรดด้วยน้ำ กลุ่มที่ 2 รดด้วยนม

 

                                                       

   รดด้วยน้ำ

4.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแต่ละวันพร้อมบันทึกผล

 

 

 

ตอนที่ 2 ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก ผักชีระหว่างรดด้วยนมบูดกับสารเร่งการเจริญเติบโต
          1.เตรียมดินใส่กระถางจำนวน 12 กระถาง


ภาพที่ 4 เตรียมดิน

           2.แยกกระถางออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 กระถาง โดย 6 กระถางแรกปลูกถั่วงอก กระถางที่ 2 ปลูกผักชีแล้วรดด้วยสารเร่งดังนี้


 กลุ่มที่ 1 ปลูกถั่วงอก                                                            
               กระถางที่  1 รดด้วยนมบูด
               กระถางที่  2 รดด้วยนมผสมโยเกิร์ต
               กระถางที่  3 รดด้วยนมผสมน้ำส้ม
               กระถางที่ 4 รดด้วยนมผสมกะทิ


กลุ่มที่ 2 ปลูกด้วยผักชี ทำการรดสารเร่งเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
                                                                 
  สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของแต่ละวันพร้อมบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง