การถักแห

- อุปกรณ์ในการสานแห

                              1.ด้าย

                              2.ชนุน

                              3.ไม้

                              4.กรรไกร

                              5.ลูกแห

        ค่าใช้จ่ายในการสานแห  200 - 300 บาท

        ระยะเวลาในการสานแห  45  วัน

 -ขั้นตอนการสานแห

                          1.ใช้ด้ายสานเป็นจอมของแห

                          2.สานเป็นตาๆลงมาจนได้ขนาดตามที่ต้องการ

                          3.เมื่อสานเสร็จแล้วก็นำแหมาใส่ลูกแหเพื่อถ่วงนำหนัก

                          4.นำแหมาย้อมสี