โครงงาน 

 

เรื่อง   ถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพ จากผักตบชวา

วิชา  ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตอนเรียน c1

                         

                            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

                             อาจารย์ ศักดิ์ชัย    ไชยรักษ์

 

ผู้จัดทำโครงงาน

1. นางสาวศิรินุช              ไหมชู               รหัส 52111320163  

2 .นางสาวกรวรรณ           คงสุข              รหัส 5211130124   

3 .นางสาวกิติมา                ดาเหม่ง           รหัส 52111320131 

4 .นางสาวหนึ่งฤทัย          นวมนาม          รหัส 52111320117  

5 .นางสาวพงษ์ผกา          แสงเพ็ง                    รหัส 52111320118 

คำนำ 

          การจัดทำโครงงาน เรื่อง ถุงเพราะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวา จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการนำผักตบชวามาทำเป็นถุงเพาะชำต้นกล้า เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีมากเกินความจำเป็น คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการนำผักตบชวามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยใช้ผักตบชวาทำถุงเพาะชำ เนื่องจากผักตบชวาเมื่อย่อยสลายแล้วสามารถเป็นปุ๋ยแก่ต้นพืชต่อไปได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิธีกำจัดผักตบชวาทางอ้อมและเป็นการช่วยลดการใช้ถุงเพาะชำพลาสติกรวมทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันรวบรวมเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจง่าย

         คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเรื่องถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวาจะมีประโยชน์จากผู้ที่ได้ศึกษาข้อมูล

คณะผู้จัดทำ

20 กันยายน 2553

       

           

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                                                            หน้า                                                                                                                                                                 บทคัดย่อ                                                                                                                                                         ก

บทที่ 1

ความเป็นมาของการทำโครงงาน                                                                                                                                           1

บทที่ 2                                                                                                                   

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                   2

สมมุติฐาน                                                                                                                                                       2

ตัวแปรสำคัญ                                                                                                                                                                             2

บทที่ 3                                                                                                                                               

วัสดุ  อุปกรณ์                                                                                                                                                  3

วิธีการดำเนินงาน                                                                                                                                            4

ตารางบันทึกผล                                                                                                                                               6                                                                      

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ                                                                                                                                 7

สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ                                                                                                                         7

บทที่ 4

วิเคราะห์และประเมินผล                                                                                                                                                         8

บทที่ 5

สรุปและอภิปราย                                                                                                                                                                       9

 

ภาคผนวก                                                                                                                                                      

บรรณานุกรม                                                                                                                                                 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้จัดทำโครงงาน                                                                                                                

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

บทที่ 1

ถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวา

ความเป็นมาของการทำโครงงาน

                 การปลูกต้นไม้  เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มออกซิเจนในอากาศได้ดี แต่ในขณะเดียวกัน  การใช้ถุงเพาะชำที่เป็นพลาสติกที่ใช้เพาะต้นกล้าก่อนลงดิน  ก็ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไปด้วย   จริงอยู่ว่า   การใช้ถุงเพาะชำพลาสติกนั้นมีความสะดวก  แต่ผลเสียที่ตามมาก็คือ        ถุงเพาะชำพลาสติกนั้นยากต่อการย่อยสลาย  และหากทำลายด้วยวิธีการเผาก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  ผักตบชวา  พืชล้มลุก อาศัยลอยอยู่ผิวน้ำ  สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ  มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อ

ดอกกล้วยไม้  และแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป  เนื่องจาผักตบชวามีจำนวนมากเกินความจำเป็น     คณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นว่า  หากนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์  โดยการนำมาทำเครื่องเพาะชำพืชได้ คงจะเป็นการดีเนื่องจากรากของต้นผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำไว้  ซึ่งสารอาหารนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อต้นพืช  คณะผู้จัดทำโครงงาน  จึงคิดร่วมกันทำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวาขึ้น  โดยมีส่วนผสมหลักที่แตกต่างกัน  คือ  ผักตบชวาอย่างเดียว  ผักตบชวาผสมดินเหนียวและผักตบชวาผสมแป้งข้าวเหนียว  ซึ่งสวนผสมเหล่านี้มีความเหมือนกันคือเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยแก่พืช  แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความคงทน  เพราะการนำไปใช้งานจริงต้องมีการรถน้ำต้นกล้าเป็นประจำ   คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีการศึกษาเปรียบเทียบ   เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่สามารถทำให้ถุงเพาะชำต้นกล้ามีความคงทนมากที่สุด   เพื่อสะดวกและจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อนำไปเพาะต้นกล้า   วิธีนี้นอกจากเป็นการจำกัดผักตบชวาทางอ้อมแล้วทุกคนยังสามารถทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ได้เอง และยังเป็นการช่วยลดการใช้ถุงเพาะชำพลาสติกได้   ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

   2

บทที่ 2

วัตถุประสงค์                                                                                            

-                   เพื่อศึกษาวิธีการนำผักตบชวามาผลิตเป็นถุงเพาะชำชีวภาพที่สามารถทำงานได้จริง

-                   เพื่อศึกษาส่วนผสมที่สามารถทำให้ถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวามีความคงทนมากที่สุด

-                   เพื่อเป็นการจำกัดวัชพืช  ประเภทผักตบชวาทางอ้อม

-                   เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก

 

  สมมุติฐาน

  1. ผักตบชวาสามารถนำมาผลิตเป็นถุงเพาะชำปลูกต้นไม้ได้
  2.  ผักตบชวาผสมดินมีความคงทนดีกว่าผักตบชวาอย่างเดียว
  3. ผักตบชวาผสมแป้งข้าวเหนียวมีความคงทนน้อยกว่าผักตบชวาผสมดินเหนียว

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม

ผักตบชวา

ถุงเพาะชำ

อุณหภูมิ

ดินเหนียว

ความคงทน

ปริมาณส่วนผสม

แกลบ

ความเหนียว

 

 

ทนน้ำ

 

                                                                                                                    

  3

บทที่ 3

วัสดุ - อุปกรณ์

       วัสดุ   

      -     ผักตบชวา

         -      แป้งข้าวเหนียว

         -      ดินเหนียว

-                   มูลไก่

-                   กากน้ำตาล

-                   เชื้อจุลินทรีย์  EM

-                   น้ำ

 

       อุปกรณ์

-                   มีด

-                   เขียง

-                   กะละมังขนาดใหญ่

-                   ถุงมือ

-                   บล๊อกสำหรับทำถุงเพาะชำ

-                   ถังน้ำ

 

4

วิธีดำเนินงาน

     วิธีการทำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวาอย่างเดียว

-                   นำผักตบชวามาสับละเอียดพอประมาณ

-                   ใส่ส่วนผสมในกะละมัง  ดังนี้

ผักตบชวาสับ                                2         กิโลกรัม

มูลไก่ละเอียด (แห้ง)                  0.3         กรัม

กากน้ำตาล                                    4          ช้อนโต๊ะ

เชื้อจุลินทรีย์ EM                         2         ช้อนโต๊ะ

น้ำ                                               1/2  แก้ว

-                    คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

-                   ใส่ส่วนผสมลงในบล็อก  นำไปตากแดด

-                   นำถุงเพาะชำออกจากบล็อก   ตากแดดอีกครั้งให้แห้งสนิท

-                   นำไปเพาะชำต้นกล้าได้ตามปกติ

    วิธีการทำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวา +  แป้งข้าวเหนียว

-                   นำผักตบชวามาสับละเอียดพอประมาณ

-                   ใส่ส่วนผสมในกะละมัง  ดังนี้

ผักตบชวาสับ                                          2            กิโลกรัม

แป้งข้าวเหนียว                                       0.3           กิโลกรัม

มูลไก่ละเอียด (แห้ง)                                                 0.3          กรัม

กากน้ำตาล                                              4                           ช้อนโต๊ะ

เชื้อจุลินทรีย์ EM                                       2              ช้อนโต๊ะ

น้ำ                                                                        1/2              แก้ว

-                    คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

 

5

-                   ใส่ส่วนผสมลงในบล็อก  นำไปตากแดด

-                   นำถุงเพาะชำออกจากบล็อก   ตากแดดอีกครั้งให้แห้งสนิท

-                   นำไปเพาะชำต้นกล้าได้ตามปกติ

    วิธีการทำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวา + ดินเหนียว

-                   นำผักตบชวามาสับละเอียดพอประมาณ

-                   ใส่ส่วนผสมในกะละมัง  ดังนี้

ผักตบชวาสับ                                          2            กิโลกรัม

ดินเหนียว                                              0.3        กิโลกรัม

มูลไก่ละเอียด (แห้ง)                                                 0.3          กรัม

กากน้ำตาล                                              4                           ช้อนโต๊ะ

เชื้อจุลินทรีย์ EM                                       2              ช้อนโต๊ะ

น้ำ                                                                        1/2              แก้ว

-                    คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

-                   ใส่ส่วนผสมลงในบล็อก  นำไปตากแดด

-                   นำถุงเพาะชำออกจากบล็อก   ตากแดดอีกครั้งให้แห้งสนิท

-                   นำไปเพาะชำต้นกล้าได้ตามปกติ

   วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ

-                    นำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวาที่ทำด้วย ผักตบชวาอย่างเดียว  ผักตบชวา + แป้งข้าวเหนียว   และผักตบชวา + ดินเหนียว

-                   สังเกต   บันทึกผล   ลงในตารางบันทึกผล

                                                                                                                                                                       

 

 

6

ตารางบันทึกผล

ชนิดของถุงเพาะชำ

ระยะเวลา

ลักษณะความเปลี่ยนแลง

ผักตบชวา

อย่างเดียว

 

  ครึ่งชั่วโมง

ถุงเพาะชำไม่เหลือสภาพเดิม

 

ผักตบชวา

+

แป้งข้าวเหนียว

 

ครึ่งชั่วโมง

ถุงเพาะชำยุ่ยแต่ยังมีรูปทรงให้เห็น

ผักตบชวา

+

ดินเหนียว

 

 

ครึ่งชั่วโมง

ถุงเพาะชำนิ่มแต่ยังคงรูปเดิม

 

 

 

 

 

 

7

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ

        หลังจากนำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพที่ทำจากผักตบชวาอย่างเดียว , ผักตบชวา + แป้งข้าวเหนียว   และผักตบชวา+ดินเหนียว ทิ้งไว้เป็นเวลา 7 ชั่วโมง เท่ากัน  พบว่า ผักตบชวาอย่างเดียว  ไม่คงเหลือสภาพเดิม   ผักตบชวา+แป้งข้าวเหนียว  มีการยุ่ยแต่ยังมีรูปทรงให้เห็น และผักตบชวา+ดินเหนียว มีการนิ่มแต่ยังคงรูปเดิม

 

สรุปผลการเปรียบเทียบ

        ผักตบชวา+ดินเหนียวมีความแข็งแรงมากที่สุด   ผักตบชวา+แป้งข้าวเหนียวมีความแข็งแรงปานกลาง

และผักตบชวาอย่างอย่างเดียวมีความแข็งแรงน้อยที่สุด

 

 

 

 

 

7

 

8

บทที่  4

การวิเคราะห์และประเมินผล

               จากการศึกษา และจัดทำโครงงานเรื่องถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวา  ผลการศึกษาพบว่า  เมื่อนำผักตบชวามาบดให้ละเอียดและใส่ส่วนผสมตามวิธีและขั้นตอนการทำ  สามารถผลิตเป็นถุงเพาะชำได้   แต่เมื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนแข็งแรงแล้ว  พบว่า  ถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมของ 

 

 

 

 

 

 

9

บทที่5

สรุปและอภิปรายผล

      จากการที่ได้ศึกษาวิธีการนำผักตบชวามาทำเป็นถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพ พบว่าสามารถนำผักตบชวามาทำเป็นถุงเพาะชำต้นกล้าได้  แต่ต้องผสมดินเหนียวเพื่อให้ถุงเพาะชำต้นกล้าเกิดความคงทน  ซึ่งวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับวัชพืช  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      หากมีแนวคิดหรือการนำวัชพืชชนิดอื่นมาผลิตเป็นถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพได้ก็มีความน่าสนใจเช่นกัน

 

 

                 

 

 

 

 

                  

 

                   ภาคผนวก

 

 

 

                   บรรณานุกรม

ผักตบชวา.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:www.th.wikipedia.(วันที่สืบค้นข้อมูล:16  กันยายน 2553)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล

ของผู้จัดทำโครงงาน

 

 

 

 

 


ชื่อ  นางสาวศิรินุช    ไหมชู       ชื่อเล่น   น้ำ

รหัส  52111320163   ตอนเรียน   C1

เกิด  วันศุกร์  ที่   24   สิงหาคม   2533

อายุ  20  ปี

สถานศึกษาปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะ  ครุศาสตร์

สาขา  การศึกษาปฐมวัย

คติ  มองข้างหน้าด้วยความหวัง   อย่ามองข้างหลังด้วยความเสียดาย 

 

 

ชื่อ  นางสาวพงษ์ผกา    แสงเพ็ง       ชื่อเล่น   แก้ม

รหัส  52111320118   ตอนเรียน   C1

เกิดวันพฤหัสบดี ที่   29   พฤศจิกายน   2533

อายุ  19  ปี

สถานศึกษาปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะ  ครุศาสตร์

สาขา  การศึกษาปฐมวัย

คติ  ความพยายามอยู่ที่ไหน    ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวกรวรรณ  คงสุข   ชื่อเล่น  แกมแก้ม

รหัสนักศึกษา  52111320124     ตอนเรียน C1

ที่อยู่  183  หมู่  2  ตำบลสีสุก  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

เบอร์โทรศัพท์  0801576626

อุปนิสัย ร่าเริง  ใจร้อน โกรธยากหายยาก คุยเก่งกับคนที่สนิท

สีที่ชอบ  สีเขียวและสีแดง   

งานอดิเรก  ชอบร้องเพลง  ประกวดร้องเพลง(ลูกทุ่ง)  ดูทีวี  ฟังเพลง

อาชีพที่ใฝ่ฝัน  นักร้อง และ คุณครู  ประเทศที่อยากไป  ลาว

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนางสาวกิติมา         ดาแหม่ง                ชื่อเล่น   หมิว

รหัส   52111320131              ตอนเรียน    c1

โทร  0891082230   

ที่อยู่ 84/1  ถ.พระรามสี่  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500

นิสัย  โกรธยากหายยาก    ชอบอะไรที่ง่ายๆ   สบายสบาย

เวลาว่าง   ชอบฟังเพลง   อ่านการ์ตูน   เขียนไดอารี่

ชอบ สีฟ้า สีน้ำตาล     

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ  ปลา   โดยเฉพาะปลาเทวดา  สะอาด  ดูแลง่าย

นักร้องที่ชื่นชอบ  ปาน  ธนพร       ดาราที่ชอบ   อู  ภาณุ     สุวรรณโณ

คติที่น่าจดจำ    อย่าทำสิ่งที่ตนเองไม่ชอบกับคนอื่น

 

 

 

 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย        นวมนาม                    ชื่อเล่น    หนึ่ง

รหัส   52111320117      ตอนเรียน    c1

โทร   0826400376

ที่อยู่    49/56   หมู่  9   ตำบลบางพูด    อำเภอปากเกร็ด     นนทบุรี    11120

นิสัย   โกรธง่ายหายเร็ว    ใจร้อน  

งานอดิเรก    ดูหนัง  ฟังเพลง   อ่านหนังสือ

ชอบสี  ฟ้า        ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

นักร้องที่ชื่นชอบ   บอดี้แสลม       ดาราที่ชอบ    พลอย    เฌอมาลย์

คติประจำใจ   ทำทุกวันให้ดีที่สุด

 

 

 

บทคัดย่อ

 

          โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะชำต้นกล้าจากผักตบชวา  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการนำผักตบชวามาทำเป็นถุงเพาะชำชีวภาพ  โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ นำมาเปรียบเทียบคือ  ดินเหนียว  แป้งข้าวเหนียว  และผักตบชวาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่สามารถทำให้ถุงเพาะชำที่ทำจากผักตบชวามีความคงทน  ผลปรากฏว่าผักตบชวาผสมกับดินเหนียวมีความคงทนมากกว่า  การทำถุงเพาะชำต้นกล้าชีวภาพจากผักตบชวามีประโยชน์แก่ชุมชน  การเกษตร  และผู้ที่สนใจจะทำขึ้นมาเองเพื่อปลูกต้นกล้า