มาตรา ๗ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญญัติชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒)

บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

(๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรค หนึ่ง

มาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

   ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดา หรือมารดาของผู้นั้นเป็น

(๑) ผู้ที่ได้รับผ่อนผันให้พักอยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพียงชั่วคราว หรือ

(๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

มาตรา ๗ ทวิ วรรค สอง แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะสั่งพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๗ ทวิ วรรค สาม แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

จากข้อกฎหมายข้างตันนั้น พอเข้าใจได้ว่า

บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ในเวลาเกิด จะได้สัญชาติไทย คือ

-บิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย

-มารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือเกิดในต่างประเทศ

-ผู้นั้นเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือในประเทศไทยนั้นเอง

และกฎหมายฉบับนี้ยังมีผลย้อนหลังให้

-ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ถูกถอนสัญชาติ ตาม ปว.๓๓๗ ข้อที่ ๑

- ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ข้อที่ ๒

- บุตรของบุคคล ที่ถูกถอนสัญชาติ ตาม ปว.๓๓๗ ข้อ (๑) และ (๒) ที่เกิดในไทย

และไม่ได้สัญชาติไทย ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง พรบ.สัญชาติ ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้รับสัญชาติไทยกลับคืนมาด้วย ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติ 2 ประการ

๑. อาศัยอยู่ในไทยติดต่อกัน โดยปรากฏหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย

แต่บุคคลดังต่อไปนี้จะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตามหลักดินแดน

ถ้าในขณะที่เกิด

- บิดาเป็นต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้พักอยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

- บิดาเป็นต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพียงชั่วคราว

- บิดาเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ไม่ว่าจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบก็ตาม

- มารดาเป็นต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้พักอยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

- มารดาเป็นต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพียงชั่วคราว

- มารดาเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

    แต่ถ้าบิดาหรือมารดาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยถาวร บุตรของผู้นั้นก็ได้รับสัญชาติไทย ไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา ๗ ทวิ