หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

        “ หน้าที่” หมายถึง กิจที่ควรกระทำหรือกิจที่ต้องกระทำ

    ส่วนคำว่า  “ความรับผิดชอบ” หมายถึง หน้าที่ประจำของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานและหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน
         
ครูย่อมมีความรับผิดชอบมากมายด้วยเหตุผลเพราะครูเป็นคนที่ผู้ปกครองไว้วางใจว่าจะดูแลลูกหลานของพวกเขาได้ ถ้าครูรับเด็กมาดูแลแล้วจำเป็นต้องดูแลให้ถึงที่สุด  ถ้าทำไม่ได้ ถือว่าครูบกพร่องในหน้าที่  ขาดความรับผิดชอบ  เมื่อครูบกพร่อง และเป็นผู้ควรรับผิดตามจรรยาบรรณของครู

          ครูต้องรับหน้าที่ต่างๆมากมาย ความรับผิดชอบของครูก็ต้องทวีขึ้นตามหน้าที่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆของสังคมรอบตัวครู  หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว  ได้แก่

  •   หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์  เช่น การแนะนำสั่งสอนดี มีความรักความเมตตาเป็นพื้นฐาน
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษา   เช่น   ช่วยสร้างศรัทธาจากประชาชนให้กับสถาบัน  ช่วยพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน
  •  หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อเพื่อนครู เช่น รักษาชื่อเสียงของคณะครู และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  • น้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน เช่น ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็ก ซึ่งอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้บังคับบัญชา เช่น สนับสนุนนโยบายที่  ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ด้วยความสุจริตใจ ไม่กล่าววาจาเท็จหรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ผู้เป็นครูจะต้องพยายามรักษาหน้าที่ และความรับผิดชอบเหล่านี้ด้วยความสำนึก เต็มใจ เคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ