แผนการจัดการเรียนรู้

 วิชา  วิทยาศาสตร์                                   เรื่อง   อาหารหลัก๕หมู่

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่๑                    จำนวน    ๑   คาบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. รู้และเข้าใจอาหาร๕หมู่ได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทอาหารอย่างน้อย๓หมู่
  3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของอาหารหลัก๕หมู่ที่ได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

  1. อาหารหลักมี๕หมู่

              หมู่ที่๑ ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ถั่ว

              หมู่ที่๒ ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล

              หมู่ที่๓ได้แก่ ผักต่างๆ

              หมู่ที่๔ ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ

              หมู่ที่๕ ได้แก่ ไขมันจากพืชแร้วสัตร์

 ประโยชน์

            หมู่ที่๑ ใช้ในการเติบโต

            หมูที่๒ ให้พลังงาน

            หมู่ที่๓ ให้แร่ธาตุ

            หมู่ที่๔ ให้วิตามิน

            หมู่ที่๕ ให้ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

ขั้นนำ

  1. ครูถามนักเรียนว่าเมื่อเช้านักเรียนทานอะไรมาบ้างค่ะ
  2. ทราบบ้างหรือเปล่าว่าอาหารที่ทานมีประโยชน์อะไรบ้าง

ขั้นสอน

  1. นำภาพอาหารหลัก๕หมู่มาให้นักเรียนสังเกตว่ามีอาหารประเภทใดบ้าง
  2. ครูอธิบายลายละเอียด
  3. ให้นักเรียนตอบคำถามจากสื่อการสอน

ขั้นสรุป

  1. ครูนำบทเพลงมาร้องเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น

เนื้อเพลงประกอบการสอน                         เพลงอาหารหลัก ๕ หมู่

            หมู่ ๑ กินเนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ด ช่วยให้เติบโตแข่งขัน

            หมู่ ๒ ข้าวแป้ง เผือก มัน และน้ำตาลจะให้พลังงาน

            หมู่ ๓ กินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามิน

            หมู่ ๔ กินผลไม้ สารอาหารมากมายกินเป็นอาจิณ

            หมู่ ๕ อย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นให้อบอุ่นร่างกาย

การวัดและการประเมิน

                -ใช้การตั้งคำถาม

บันทึกหลังการสอน

                -ไม่มีปัญหาใดใด