บทความการพัฒนาหลักสูตร
ชื่อเรื่อง  :  การบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียน: บริหารให้เป็น จัดการให้ดี
ผู้เขียน  :  ภาวินี ธำรงเลิศฤทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ)
สาระสำคัญของบทความ
                การที่จะนำหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติให้ได้ผลและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีขั้นตอนต่าง ๆ นับตั้งแต่การนำหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะห์ เริ่มที่วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนโครงสร้างเวลาเรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำมาจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา
                การบริหารจัดการหลักสูตรมี 3 ระดับ คือ
1. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชาติ กระบวนการที่สำคัญของการบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติคือ กระบวนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลาง
2. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายที่กำหนดในระดับชาติ นอกจากนั้นท้องถิ่นยังจะต้องรับผิดชอบในการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
3.การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา  เป็นเป้าหมายสำคัญของการนำหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและชุมชน ว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรของชาติและตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
สิ่งที่ได้เรียนรู้
                จากการที่ได้ศึกษาบทความเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียน: บริหารให้เป็น จัดการให้ดี
1.  ได้ทราบว่าก่อนที่จะบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียนนั้นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้กระจ่างก่อน คือ
     1.1. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชาติ มีหน้าที่  กำหนดนโยบายพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาในการนำหลักสูตรแกนกลางไปใช้ รวมไปถึงการติดตาม ประเมินผล และควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้หลักสูตร ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
     1.2. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และกำกับดูแลคุณภาพในด้านการใช้หลักสูตร ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ
     1.3.  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหัวใจของการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้ได้ผล  สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นแกนกลาง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ ติดตามการใช้หลักสูตร กำกับ ดูแลคุณภาพ นิเทศภายในให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีการวิจัยและพัฒนาการใช้หลักสูตรตลอดจนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
3.  ได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง

วารสารวิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2553