ในปัจจุบันการที่จะก้าวทันโลกนั้นจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างๆ ดังนั้นภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ และที่ผมจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมาจากความสนใจของผมที่จะไปเที่ยวหรือเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

สิ่งที่จะบอกว่าผมประสบความสำเร็จในอีก 6 เดือนข้างหน้าคือ การสอบวัดระดับ JLPT ในระดับ N-5 ก่อนครับ

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT)

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น การสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES) โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น มูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation)เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ และตั้งแต่ปี2553เป็นต้นไป จะเริ่มจัดสอบในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก4ระดับมาเป็น5ระดับ และจัดสอบปีละ2ครั้ง ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม (เฉพาะระดับ1, 2 และ 3) และเดือนธันวาคม(ทุกระดับ)

**สถานศึกษาบางแห่งรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น แทนผลสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)**

การสอบรูปแบบใหม่
เป็นการวัดความสามารถทางทักษะแต่ละด้านและความสามารถด้านการสื่อสาร การสอบนี้จะวัดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนในสถานการณ์จริง

ระดับการสอบ
เนื่องจากมีผู้กล่าวว่า ความยากของข้อสอบระดับ 3 และระดับ 2 ต่างกันมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากปัจจุบันที่มี 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงกำหนดวิธีการเรียกระดับการสอบในรูปแบบใหม่ดังนี้ คือ N1 – N2 – N3 – N4 – N5 โดยเพิ่มตัวอักษร “N” ไว้ข้างหน้า ซึ่งมาจากคำว่าNihongo(ภาษาญี่ปุ่น) และ New(ใหม่)

N1 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 1 ในปัจจุบัน แต่ยากกว่าเล็กน้อย
N2 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 2 ในปัจจุบัน
N3 ระดับที่อยู่ระหว่างระดับ 2 และ 3 ในปัจจุบัน
N4 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 3 ในปัจจุบัน
N5 ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 4 ในปัจจุบัน

วิชาที่สอบ
แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ
読む試験(よむしけん)เป็นการสอบ “文字(もじ)・語彙(ごい)” และ “ 文法(ぶんぽう)・読解(どっかい)”
聞く試験(きくしけん) เป็นการสอบ “ 聴解(ちょうかい)” ในการสอบปัจจุบัน

ระดับ รายละเอียด ความสามารถทางภาษา
ข้อสอบ เวลา (นาที) คะแนน
N1 คำศัพท์ และไวยากรณ์ 110 60 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้
(การอ่าน) – อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
(การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับ ประเด็นได้
การอ่าน 60
การฟัง 60 60
รวม 170 180
N2 คำศัพท์ และไวยากรณ์ 105 60 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) – อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
การอ่าน 60
การฟัง 50 60
รวม 155 180
N3 คำศัพท์ 30 60 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) – อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟัง) - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
การอ่านและไวยากรณ์ 70 60
การฟัง 40 60
รวม 140 180
N4 คำศัพท์ 30 120 สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่่น
การอ่านและไวยากรณ์ 60
การฟัง 35 60
รวม 125 180
N5 คำศัพท์ 25 120 สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่่นได้ในระดับหนึ่ง
การอ่านและไวยากรณ์ 50
การฟัง 30 60
รวม 105 180

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
  • เพิ่มข้อสอบในส่วนของการฟังมากขึ้น เป็น 1 ใน 3 ของข้อสอบทั้งหมด ( จากเดิมคือ 1 ใน 4 )
  • จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน แม้ว่าได้คะแนนรวมทุกส่วนถึงเกณฑ์แต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งได้คะแนนไม่ถึงก็ถือว่าไม่ผ่าน
  • การสอบในรูปแบบใหม่จะไม่มีการนำข้อสอบมาเผยแพร่ดังที่เคยปฏิบัติมา เพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานการทดสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ได้ที่ http://www.jlpt.jp/e/about/new-jlpt.html

การสมัครสอบในประเทศไทย
สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ประมาณช่วงเดือนเมษายน(รอบแรก) และสิงหาคม(รอบสอง)ของทุกปี http://www.ojsat.or.th
ที่มา http://www.jeic-bangkok.org/?jlpt,29
ศุภวิชญ์ สุวรรณชาติ 533070073-0 แพทยศาสตร์