บทบาทของคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา และความสำคัญนี้ได้ทวีมากยิ่งขึ้นในอนาคต คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกวงการอาชีพ โดยเฉพาะกับงานที่มีข้อมูลมาก ๆ และกำลังจะกลายเป็นเครื่องใช้สามัญในบ้านเหมือนกับเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้

1.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบริหาร เช่น การคิดคะแนน
 • ทำทะเบียนบุคลากร
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบริการ เช่น งานห้องสมุด งานแนะแนว
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน

2.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการ

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำทะเบียนราษฎร์
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเลือกตั้ง คิดภาษี อากร การบริหารทั่วไป
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและสถิติ
 • การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานราชการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขั้น

3.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสังคมศาสตร์

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบออกมาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

4.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึก
 • ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วย
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น ตรวจคลื่น สมอง บันทึกการเต้นของหัวใจ
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาตำแหน่งที่ถูกต้อง ของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

 

 

5.บทบาทด้านการสื่อสาร

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการจองตั๋วเครื่องบิน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล สถิติของผู้โดยสาร
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมการจราจรทางอากาศ

6.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
 • คอมพิวเตอร์ช่วยงานธุรการ เช่น งานพัสดุ งานภาษี การทำจดหมายโต้ตอบ

7.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการรับฝากและถอนเงิน ที่เป็นภาระกิจประจำของธนาคาร
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการคิดดอกเบี้ยในอัตราต่างๆ
 • คอมพิวเตอร์ช่วยให้ลูกค้า ฝากถอนเงินด่วน หรือโอนเงินจากเครื่องได้โดยอัตโนมัติ (ATM)

8.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณโครงสร้าง วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง

9.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเปรียบเทียบ คัดเลือกข้อมูล
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการทดลองที่เป็นอันตราย
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการเดินทางของยานอวกาศ การถ่ายภาพระยะไกล และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

10.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในร้านค้าปลีก

 • ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินแทนเครื่องคิดเลข
 • การอ่านรหัสด้วยเครื่องอ่าน (Barcode)

 

ทีมา http://school.obec.go.th/dnp/lesson01-3.html