คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงาน

office equipment เครื่องใช้สำนักงาน
paper cutter เครื่องตัดกระดาษ
typewrite เครื่องพิมพ์ดีด
adding machine, computer เครื่องบวกเลข
photocopier เครื่องถ่ายเอกสาร
electric generato เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
air-conditioner เครื่องปรับอากาศ
kitchen utensils เครื่องครัว
a washing machine เครื่องซักผ้า
office desk โต๊ะทำงาน
altar โต๊ะบูชา
dining table โต๊ะรับประทานอาหาร
conference table โต๊ะประชุม
chair; a job , as เก้าอี้
revolving chair เก้าอี้หมุน
armchair เก้าอี้นวม
cabinet, a chest of drawers ตู้
cupboard ตู้ถ้วยชาม
File cabinet ตู้เก็บเอกสาร
wardrobe ตู้เสื้อผ้า
bookcase ตู้หนังสือ
showcase ตู้โชว์
safe, a strong box ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ
refrigerator ตู้เย็น
sentry box ตู้ยาม
stationery เครื่องเขียน


pencil, a crayon, (originally) a hard chalk-like deposit usedas a pencil for writing on black paper ดินสอ
pen; vice ปากกา
ball-point pen ปากกาลูกลื่น
fountain pen ปากาหมึกซึม
light pen
ปากกาแสงเป็นตัวป้อน ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ปากกาเขียนเป็นภาพหรือข้อความใด ๆ ก็ได้ บนจอภาพ คอมพิวเตอร์จะรับเป็นข้อมูลแล้วนำไปเก็บ และประมวลผลได้เช่นเดียวกับใช้แป้น
pincers, tewwzers ปากคีบ
scissors กรรไกร
swab ไม้ถูพื้น
Litter bin ถังขยะ
broom ไม้กวาด
ruler, straightedge ไม้บรรทัด
store-room ห้องเก็บของ
hall ห้องโถง


parlor, lounge, sitting room, living room, morning room ห้องนั่งเล่น
Bathroom ห้องน้ำ
lavatory, water closet ห้องส้วม
auditorium, assembly hall, meeting hall, boardroom, conference room ห้องประชุม
office, a study, a studio ห้องทำงาน
library ห้องสมุด
drawing room, reception hall ห้องรับแขก
television โทรทัศน์
electric fan พัดลม
telephone, telephone call, telephony, phone; to phone,to ring up, to give a ring โทรศัพท์
intercom โทรศัพท์ภายใน
fax โทรสาร
seal ประทับตรา
Rubber stamp ตรายาง
Paper clip คลิปหนีบกระดาษ
Sharpener กบเหลาดินสอ
stapler เครื่องเย็บกระดาษ
ที่หนีบกระดาษ
document file แฟ้มเอกสาร
suspension file แฟ้มแขวน
ซองพลาสติกใส
ซองจดหมาย
Paper กระดาษ
masking tape กระดาษกาว
toilet paper กระดาษชำระ
fine printing paper กระดาษปอนด์
colored paper กระดาษสี
newsprint กระดาษหนังสือพิมพ์
writing paper กระดาษเขียนจดหมาย
drawing board กระดาษเขียนแบบ
entrance ทางเข้า
doorway ทางเข้าออก
footpath ทางเดิน
crossroad ทางแยก
curve ทางโค้ง
clean ทำความสะอาด
try to understand ทำความเข้าใจ
duplicate ทำสำเนา
make a book ทำหนังสือ
represent ทำหน้าที่แทน
car park ที่จอดรถ
punch ที่เจาะรูกระดาษ
ask for information ติดต่อสอบถาม
communicate ติดต่อสื่อสาร
be on the board ติดบอร์ด
decorate with flags ติดธง
post a notice ติดประกาศ
label ติดป้าย
follow up ติดตามผลงาน
pay attention ติดตาม
register ตีทะเบียน
public relations ประชาสัมพันธ์
envelope ซองจดหมาย
software ซอฟต์แวร์
automobile รถยนต์
finance การเงิน
การบัญชี
taking notes การจดบันทึก
categorization การจัดประเภท
preparation การจัดเตรียม
classification การจำแนก
delay การชะลอ
trading การซื้อขาย
repair การซ่อมแซม
acceptance การตอบรับ
warning การตักเตือน
signature ลายมือชื่อ
black and white ลายลักษณ์อักษร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องใช้สํานักงาน

ที่มา

http://www.siamhrm.com/?name=webboard&file=read&max=422