การสะกดคำควบกล้ำผิด การอ่าน ร,ล ผิด มีผลทำให้เขียนผิดไปด้วย

การอ่าน-เขียนภาษาไทย

นักเรียนไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยเท่าไหร่นัก   อาจคิดว่าภาษาไทยใช้พูดตั้งแต่เกิดมา  สามารถพูดไทยได้โดยที่ไม่คำนึงว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นคำที่ถูกต้องหรือไม่  ตลอดจนส่งผลให้เขียนตามสิ่งที่พูดส่งผลให้เขียนผิดไปด้วย   เช่นคำว่า โรงเรียน  อ่านว่า  โลงเลียน    ขณะนี้ภาษาไทยถูกกลืน และผิดเพี้ยนไป   ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ   คิดว่าครูภาษาไทยทุกคนฝึกเด็กให้อ่านมาตั้งแต่เริ่มเรียนปฐมวัย  แต่ผลสุดท้ายเด็กก็ยังพูดและเขียนผิดอยู่               

วิธีการ

  1. ตรวจสอบก่อนว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องการอ่านคำควบกล้ำ  ร,ล  หรือไม่
  2. ตรวจสอบก่อนว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางร่างกายหรือไม่
  3. คัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล ผิด และส่งผลให้เขียนผิดไปด้วย  ( เพราะนักเรียนบางคนผิด  แต่เขียนถูกก็มีเยอะ )
  4. คัดเลือกคำใหม่ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ 
  5. นักเรียนฝึกอ่านคำที่ครูกำหนดให้ อย่างถูกต้อง  และฝึกเขียนอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ครูกำหนดให้ (  ฝึกอ่าน- เขียน ตลอดเทอม )  ( ฝึกนิสัยการรักการอ่าน  โดยจัดซุ้มห้องสมุดเคลื่อนที่   จัดประกวด   และให้รางวัล )
  6. ครูทดสอบนักเรียนโดยการฟัง  และเขียนคำตามที่ครูอ่าน และคัดเลือกไปประกวด
  7. โดยทุกระยะเวลาที่ทำการสอนอยู่ในความดูแลของครูผู้สอน

               จากการที่จัดประกวดการรักการอ่าน  การเขียน ทำให้นักเรียนไปฝึกอ่านตามซุ้มหนังสือที่ครูจัดไว้ให้ขณะที่มีเวลาว่าง หรือพักกลางวัน   และเราก็จะได้นักอ่าน- เขียนคำควบกล้ำ ร,ล ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

ที่มา: http://student.psu.ac.th/StudAffairs/carre