ตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์

แบบประกาศ

(ตามระเบียบข้อ 20)

 ครุฑ

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 

เรื่อง...............................................................................

_______________

              (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                     ประกาศ  ณ วันที่ ...........................................  พ.ศ.  ...................

                                                              (ลงชื่อ)                                                                      

                                                   (พิมพ์ชื่อเต็ม)

                                                  (ตำแหน่ง)

-------------------------------------------------------------- 

แบบแถลงการณ์

(ตามระเบียบข้อ 21) 

ครุฑ 

แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 

เรื่อง...................................................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

-----------------------------------------

   (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                   

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)          

                                                         (วัน เดือน ปี)

------------------------------------------------------------ 

 

แบบข่าว

(ตามระเบียบข้อ 22)

  

ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)

เรื่อง...........................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

 _____________________________

(ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

 

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกข่าว)

                                                                                             (วัน เดือน ปี)

................................................................................

ที่มา http://gotoknow.org/blog/nloky/36795