แบบ  ก.ค.ศ. 14/1.1 

สําหรับกรรมการประเมิน

 

 

 

 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3

วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน

  1. 1.       ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

                ชื่อ   นางสาวเดือนดารา                         นามสกุล     ศรีอนุรักษ์                              ตำแหน่ง    ครู              

                สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์                 .        

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต  3   ส่วนราชการ      สพฐ.                            .

                รับเงินเดือนอันดับ  คศ.  1                  ขั้น      14,330                                    บาท

                วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน    ครูชำนาญการ                                                                            .                

.       สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                              

  1. 2.       ผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

 

รายการประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนนที่ได้

 

หมายเหตุ

 

 
 

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

100

 

เกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

ด้านที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

ด้านที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

 

 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

   ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ  จัดการเรียนการสอน

   ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

100

(60)

(40)

 

 

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

   1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

               1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

               2)  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน

               3)  ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ

         1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ

                1) ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

                2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

        1.3 ปริมาณและสภาพของงาน

               1)  ปริมาณงาน

                2)  สภาพของงาน

100

(60)

30

(10)

(10)

(10)

 

20

(10)

 

(10)

10

(5)

(5)

 

 

 

รายการประเมิน

คะแนน

เต็ม

คะแนนที่ได้

 

หมายเหตุ

 

 
 

2. รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

    2.1 การระบุปัญหาและการกำหนดขอบเขตของปัญหา

    2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

    2.3 การนำรูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาและผลที่เกิดขึ้น

    2.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต

(40)

5

15

15

 

5

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………กรรมการผู้ประเมิน

                                                                          (……………………………………)

                                                                               ตำแหน่ง……….……………………………………...

     วันที่ ….…………..เดือน…..………พ.ศ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีข้อสังเกตดังนี้ราย นางสาว     เดือนดารา  ศรีอนุรักษ์                                                                                            .

ด้านที่ 1

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

ด้านที่ 2

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

ด้านที่ 3

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                         .

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………กรรมการผู้ประเมิน

                                                                          (……………………………………)

                                                                               ตำแหน่ง……….……………………………………...

     วันที่ ….…………..เดือน…..………พ.ศ………………