แบบ  ก.ค.ศ. 11/1.1

สําหรับกรรมการ ชุดที่   2

 

 

 

 

แบบบันทึกการประเมินดานที่ 3  ดานผลการปฏิบัติงาน
          สายงานการสอน 

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 

 นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์

   ครู โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 

อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

 

 

แบบ  ก.ค.ศ. 11/1.1

สําหรับกรรมการ ชุดที่   2

 

 

 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน

สายงานการสอน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

                                                                                              

 

                    ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

                ชื่อ   นางสาวเดือนดารา                              นามสกุล     ศรีอนุรักษ์                                               .

                ตำแหน่ง        ครู                                                    วิทยฐานะ           -                                            .    

                สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์                 .        

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต  3   ส่วนราชการ      สพฐ.                            .

                  รับเงินเดือนอันดับ  คศ.  1                  ขั้น      14,330                                    บาท

                วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน    ครูชำนาญการ                                                                            .                

.               สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                              .                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (60 คะแนน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(30  คะแนน)

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียนและหลังเรียน

(10  คะแนน)

 

 

4    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 20 ของคะแนนกอนเรียน
3    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน รอยละ 15 แตไมถึงรอยละ 20  ของคะแนนกอนเรียน

2    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน รอยละ 15

แตไมถึงรอยละ 15  ของคะแนนกอนเรียน

1   คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  สูงกวากอนเรียน ต่ำกวารอยละ 10

ของคะแนนกอนเรียน

1.2  คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของวิชาที่สอน

(10 คะแนน)

 

4    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน สูงกวาของผูเรียนปที่

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10
3    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน     สูงกวาของผูเรียนปที่

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 7 แตไมถึง       รอยละ 10

2    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน     สูงกวาของผูเรียนปที่

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 4 แตไมถึง       รอยละ 7

1    คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน     สูงกวาของผูเรียนปที่

ผานมา ต่ำกวารอยละ 4

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

1.3  ผลการประเมินและ

หรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุมสาระการเรียนรู

ในระดับเขต/ประเทศ

(10 คะแนน)

 

 

4    ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ประเทศในปปจจุบัน สูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10 ของ

คาเฉลี่ย ของปที่ผานมา

3    ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ประเทศในปปจจุบัน สูงกวาปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 6  แตไมถึง

รอยละ 10  ของคาเฉลี่ยของปที่ผานมา

2    ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ ประเทศ ในปปจจุบันสูงกวา

ปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 2 แตไมถึงรอยละ 6 ของคาเฉลี่ยของปที่ผานมา

1   ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาที่สอน/ กลุมสาระการเรียนรูในระดับเขต/ ประเทศ ในปปจจุบันสูงกวาปที่ผานมา  ต่ำกวารอยละ 2  ของคาเฉลี่ย
ของปที่ผานมา

 

 

หมายเหตุ   ตัวบงชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

                     ตัวบงชี้ที่ 2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน
                     และตัวบงชี้ที่ 3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุมสาระการเรียนรูในระดับ

                   เขต/ประเทศ ใชประเมินสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.

                   สวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      สังกัดสวนราชการอื่นใหใชตัวบงชี้ที่ 1

                   และตัวบงชี้ที่ 2   โดยกําหนดคะแนนตัวบงชี้ละ 15 คะแนน

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

2.   ผลการพัฒนาผูเรียน
ดานอื่นๆ (20 คะแนน)
2.1  ผลการพัฒนาผูเรียน

ดานสุขภาพ รางกาย

สติปญญา อารมณ และสังคม

(10  คะแนน)

 

4    ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย  สติปญญา

อารมณ และสังคม ตามหลักสูตร    และตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชา ที่เสนอขอผลงาน

3    ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 แตไมถึง

รอยละ 80 มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ

รางกาย  สติปญญา อารมณและสังคม ตามหลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวิชา ที่เสนอขอผลงาน

2    ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 แตไมถึง

รอยละ 75 มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ

รางกาย  สติปญญา อารมณและสังคม ตามหลักสูตรและตามที่ สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวิชา ที่เสนอขอผลงาน

1    ผูเรียนต่ำกวารอยละ 70 มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ รางกาย  สติปญญา

อารมณ  และสังคม ตามหลักสูตร   และตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดี
ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

2.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

(10 คะแนน)

 

 

4   ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

3   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 ขึ้นไป

แตไมถึงรอยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

2   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป

แตไมถึงรอยละ75 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

1   ผูเรียนต่ำกวารอยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

3.   ปริมาณและสภาพของงาน  (10 คะแนน)

3.1  ปริมาณงาน

(5 คะแนน)

 

 

4    มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

-  จํานวนชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่สวนราชการกําหนด  และเพิ่มอีก 6 ชั่วโมง หรือ

-  ทําการสอนไมนอยกวา 4  กลุมสาระการเรียนรู/ กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ
-  จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 60  คนขึ้นไป

3  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

-  จํานวนชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่สวนราชการกําหนด   และเพิ่มอีก 4 ชั่วโมง หรือ

-  ทําการสอนไมนอยกวา 3  กลุมสาระการเรียนรู/ กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ
-  จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 50 - 59 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

 

 

2  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

-  จํานวนชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่สวนราชการกําหนด   และเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง หรือ

-  ทําการสอนไมนอยกวา 2  กลุมสาระการเรียนรู/ กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ
- จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 40 - 49 คน

1  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

-  จํานวนชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่           สวนราชการกําหนด  หรือ

-  ทําการสอนไมต่ำกวา 1  กลุมสาระ

การเรียนรู/ กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ
-  จํานวนนักเรียนที่ทําการสอนต่ำกวา

40 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้

บันทึกหลักฐานรองรอย

ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

ผลการประเมิน

ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

รองรอยที่บันทึกไว

3.2  สภาพของงาน

(5 คะแนน)

- รับผิดชอบนักเรียนที่มี
ความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/

สังคม/ พัฒนาการตามวัย
- สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่
ปกติ

-   สถานศึกษาตั้งอยู

ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ
หรือติดกับรอยตะเข็บ
ชายแดน

-   สถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
พื้นที่มีลักษณะพิเศษ เชน กันดาร เสี่ยงภัยตามประกาศ

ของทางราชการ

 

 

 

 

 4    มีสภาพของงานจํานวน 4 รายการ

3    มีสภาพของงานจํานวน 3 รายการ

2    มีสภาพของงานจํานวน 2 รายการ

1    มีสภาพของงานจํานวน 1 รายการ

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ                                                          กรรมการผู้ประเมิน

                                                                                      (________________________)

                                                                                ตำแหน่ง__________________________

                                                                                วันที่______________________________