ก.ค.ศ. 5

สำหรับคณะกรรมการชุดที่ 1

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

(สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

                                                                        ประเมิน       ™           ครั้งที่  1

                                                                                               ™           ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่  1)

                                                                                               ™           ครั้งที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่  2)

 

1.  ข้อมูลผู้รับการประเมิน

      ชื่อ  นางสาวเดือนดารา      นามสกุล ศรีอนุรักษ์   ตำแหน่ง   ครู                           วิทยฐานะ        -                             .    

      สถานศึกษา/หน่วยงาน   โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม           อำเภอ/เขต            ร่อนพิบูลย์                                       .

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3                   .    ส่วนราชการ      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                            .

2.  ผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

คนที่

1

คนที่

2

คนที่

3

ตอนที่ 1 การมีวินัย

20

 

 

 

เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะ ต้องได้คะแนน
จากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย ดังนี้

ชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
ชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
เชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

20

 

 

 

ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

20

 

 

 

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

20

 

 

 

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

20

 

 

 

คะแนนรวม

100

 

 

 

รวมคะแนนจากกรรมการ  3  คน  เฉลี่ย =

(คนที่ 1+คนที่ 2+คนที่ 3)

=  …………..  คะแนน

3

             

โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)

ความเห็น   ™  ผ่านการประเมิน

                      ™  ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .....................................................................................................

                      ™  ไม่ผ่านการประเมิน

(ลงชื่อ)                        ประธานกรรมการ   

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            .

(ลงชื่อ)                               กรรมการ

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            .

(ลงชื่อ)                               กรรมการ

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            ..

 

สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น

ราย (นาย นาง นางสาว)   เดือนดารา  ศรีอนุรักษ์                   .

1. จุดเด่น

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

2. จุดที่ควรพัฒนา

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

3. ข้อคิดเห็น

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

 (ลงชื่อ)                       ประธานกรรมการ   

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            .

(ลงชื่อ)                               กรรมการ

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            .

(ลงชื่อ)                               กรรมการ

    (                                              )

ตำแหน่ง.                                          .

วันที่      เดือน               พ.ศ.            ..