.ค.ศ.  7/1

สำหรับกรรมการชุดที่ 1

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถ

สายงานการสอน

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ                                                               นามสกุล                                                                     .

ตำแหน่ง                                                      วิทยฐานะ                                    -                              .    

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา                                             เขต/อำเภอ                                     .        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                               ส่วนราชการ                                  .

รับเงินเดือนอันดับ  คศ.                     ขั้น                                                         บาท

วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                                                                                                       .                

สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมิน                                                                               

ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ

ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

(น้ำหนักคะแนน ×ระดับคุณภาพ)

4

3

2

1

1

การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

(60  คะแนน)

1.ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

 

 

10

 

 

 

 

 

2.แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์/

    แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

30

 

 

 

 

 

3.ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ การผลิต/จัดหา

    การนำไปใช้ การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/

    นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

10

 

 

 

 

 

4.ผลงานในแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

10

 

 

 

 

 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่  1

60

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน =

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 1

=…………… คะแนน

4

                 

 

ส่วนที่

ตัวบ่งชี้

น้ำหนักคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

(น้ำหนักคะแนน ×ระดับคุณภาพ)

4

3

2

1

2

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

ในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่

รับผิดชอบ  (40  คะแนน)

1.การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ

    ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

 

 

 

15

 

 

 

 

 

2.การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ

 วิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน *

20

 

 

 

 

 

3.การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

5

 

 

 

 

 

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่  2

40

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน =

ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2

=…………… คะแนน

4

รวมผลการประเมิน  ทั้ง  2  ส่วน  =  ……….คะแนน

                 

โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ)

 

 

ลงชื่อ                                                               กรรมการผู้ประเมิน

(                                                     )

ตำแหน่ง                                                              .   

วันที่        เดือน                        พ.ศ.                  .

 

 

 

* หมายเหตุ          สำหรับการประเมินผู้สอนการศึกษาพิเศษ ในส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2

ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ให้ปรับแบบประเมินและคะแนนเป็นดังนี้

1. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  15  คะแนน

                                      และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. การให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ                                              5  คะแนน

 

 

 

สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น

ราย (นาย นาง นางสาว)                                                                                          .

1. จุดเด่น

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

2. จุดที่ควรพัฒนา

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

3. ข้อคิดเห็น

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

                                                                                                                                                                                                                         .

 

 

ลงชื่อ                                                               กรรมการผู้ประเมิน

  (                                                      )

   ตำแหน่ง                                                               

วันที่        เดือน                        พ.ศ.  255            .