เรื่อง พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี

คัดลอกมาจากงานวิจัยของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ความสำคัญและที่มา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 1 ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่านักเรียน 3 คน   ในจำนวนผู้เรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 3/6 ทั้งหมด  32 คน  มีพัฒนาการด้านการวาดภาพระบายสี

มีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ภาพที่วาดแล้วลายเส้นคงที่
  2. ภาพวาดผู้วิจัยดูแล้วไม่ทราบว่าเป็นภาพอะไร   และเมื่อถามผู้วาดก็ตอบได้ไม่ตรงกับภาพที่วาด
  3. การระบายสีออกนอกเส้นเลอะเทอะไม่สวยงาม  ไม่ตรงกับสภาพจริงหรือธรรมชาติ
  4. ไม่ตั้งใจและไม่ชอบวาดภาพ  เนื่องจากตอบว่าวาดไม่เป็น

ผู้วิจัยจึงใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาดภาพระบายสีได้ดีขึ้น

ผลการวิเคราะห์

    เมื่อเปรียบเทียบจากการวาดภาพระบายสีก่อนทำการวิจัย  พบว่า การวาดภาพ เด็กไม่สามารถบอกว่าเป็นภาพอะไร บางครั้งสามารถบอกได้ว่าเป็นภาพอะไร

แต่ผู้วิจัยใช้วิธีถามเพื่อนๆ เป็นการส่วนตัว เพื่อนๆก็มองไม่ออกมาเป็นภาพตามที่กล่าว     การระบายสีออกนอกเส้น   แต่เมื่อได้ทำแบบฝึกลายเส้นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ฝึกวาดภาพระบายสีตามรอยเส้นปะเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์และฝึกวาดภาพระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 6  สัปดาห์ สังเกตเห็นว่า เด็กมีทักษะในการวาดภาพระบายสีพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ระดับหนึ่ง คือ วาดแล้วเพื่อนๆ ครู รวมถึงตัวเด็กสามารถมองและบอกได้ว่าเป็นภาพอะไร 

สรุปผล

      จากการวิจัยเด็กที่ขาดทักษะในการวาดภาพระบายสีมีความสาวารถในการวาดภาพระบายสีได้ดีเป็นที่น่าพอใจของผู้วิจัยระดับหนึ่ง