เรื่อง   การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

 

คัดลอกมาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของ ครูฉายพรรณ  สนิทนาน

สภาพปัญหา 

              จากการสอนทักษะการเขียนสะกดคำ  พบว่า  เมื่อครูให้นักเรียนอ่านบทเรียน  หรือ  หนังสือนอกเวลา  แล้วกำหนดคำให้นักเรียนเขียนตามคำบอก จากคำที่ครูกำหนดขึ้น  นักเรียนจะไม่สามารถเขียนคำได้ถูกต้อง  ตามมาตราตัวสะกด  ต่างๆ    ครูผู้สอนจึงจึงเกิดความคิดที่ว่า  การ  ให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์ที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดต่างๆจากหนังสือพิมพ์  หรือวารสารต่างๆ  และการฝึกให้นักเรียนได้เขียนสะกดคำบ่อยๆ  จะช่วยให้นักเรียนเขียนสะกดคำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

ตารางสรุปใบงาน

ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเขียนสะกดคำ  และหลังการเขียนสะกดคำ

เด็กชายวศิน    เจริญพานิช           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

 

ครั้งที่

ใบงานมาตราตัวสะกดที่………

การทดสอบก่อนเรียน

การทดสอบหลังเรียน

คะแนน

ได้

ร้อยละ

คะแนน

ได้

ร้อยละ

1

มาตราแม่  ก กา

20

6

30

12

10

83.33

2

มาตราแม่  กง

20

17

85

8

8

100

3

มาตราแม่  กน

20

14

70

26

18

69.23

4

มาตราแม่  กม

25

12

48

10

7

70

5

มาตราแม่  เกย

15

13

92

15

12

80

6

มาตราแม่  เกอว

15

14

93

8

5

62.5

7

มาตราแม่  กก

20

19

95

21

5

23.80

8

มาตราแม่  กด

20

20

100

12

3

25

9

มาตราแม่  กบ

20

19

95

10

7

70

 

คะแนนเฉลี่ย

175

134

78.66

122

75

64.87