โครงการถุงผ้าลดโลกร้อน 

            เนื่องจากในปัจจุบันโลกเรานั้นเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเพราะมีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้น และที่สำคัญการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

จัดทำถุงผ้าเพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อน หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อให้เกิดการย่อยสลายที่ง่ายขึ้น ทำให้ขยะมูลฝอยลดน้อยลง การรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกมีการจัดทำถุงผ้ามาขายในราคาที่ไม่แพง ทำให้ลดภาวะโลกร้อนลงได้

งบประมาณ

            งบประมาณนำมาจากผู้ที่บริจาคอยากช่วยเหลือและทุนทรัพย์จากผุ้ปกครอง

วิธีดำเนินการ    

  1. ต้องมีทรัพย์ในการผลิต มาจากทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง การบริจาค จากคนที่อยากช่วยเหลือ
  2.  จัดหาวัตถุดิบในการผลิต เช่น ผ้า สีในการเพ้น พูกัน กรรไกร ด้าย
  3. ออกแบบกระเป๋าผ้าให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้ซื้อ
  4. ลงมือปฏิบัติการทำถุงผ้า เพ้นถุงผ้าให้มีรูปแบบที่น่ารัก น่าสนใจ
  5. กำหนดราคาถุงผ้าที่เสร็จแล้ว และต้องเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไป
  6. จัดหาสถานที่ในการที่จะนำถุงผ้าเพื่อไปวางขาย
  7. ในวันที่นำไปขายอาจมีป้ายรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกด้วย

ผู้เสนอโครงการ

                นางสาวพิชญา ฉ่ำทรัพย์ ศษ/ท 53c คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม