-รูปแบบการเขียนโครงการ-                                           
ชื่อโครงการ                   การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     นางสาว ชุติมา  สาแหรกทอง
ระยะเวลาดำเนินงาน       ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๓

 

 ๑. หลักการและเหตุผล

           สาเหตุที่ดิฉันเลือกเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล เพราะ เป็นสิ่งที่คอยบันทึกเรื่องราวของเราไว้ได้ด้วยภาพ และเป็นการสอนเราถ่ายภาพไปในตัวและได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพอีกด้วย
 
๒. วัตถุประสงค์
            เพื่อให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แล้วนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจในเทคนิควิธีการต่างๆ
 
๓. เป้าหมาย
            จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้จัดทำเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
๔. วิธีดำเนินการ
             ๑.  รวบรวมข้อมูลที่จะทำ
             ๒. เลือกเทคนิควิธีที่ไม่ค่อยมีใครทราบ
             ๓.  เริ่มทำโครงการที่เรารับผิดชอบ
             ๔. สำรวจและประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุง
             ๕. สรุปเรื่องที่เราทำและนำเสนอเรื่องราว
 
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
            ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๓
 
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
           นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ห้อง B      
                                                                                                             
๗. งบประมาณ
            500 บาท โดยประมาณ
      
๘.   หน่วยที่รับผิดชอบ
            นางสาว ชุติมา  สาแหรกทอง
 
๙.    การประเมินโครงการ
            ๑. สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจฟังการบรรยายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ๒. ดูจากแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับ
            ๓. ผลการดำเนินการจัดทำโครงการ โดยใช้แบบประเมิน
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล และสามารถชี้แจง และแนะนำการปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
 
                                                                       
                                                ชุติมา สาแหรกทอง    ผู้เสนอโครงการ
                                                                 (ผู้รับผิดชอบ)
                                                ชุติมา สาแหรกทอง    ผู้อนุมัติโครงการ
                                                              ( หัวหน้าโครงการ)