1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ตอบ ข้อดี คือ ข้อมูลจะถูกส่งกระจายออกไปในสายส่งทั้งสองทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับเท่านนั้นสามารถเปิดข้อมูลอ่านได้

ข้อเสีย คือ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมาก ทำให้เกิดการชนกันของข้อมู         มากและการตรวจสอบว่าระบบเครือข่ายที่มีปัญหาที่จุดใดหาได้ยาก

                                    

2. การส่งข้อมูลของโครงสร้างเครือข่ายแบบดาวจะทำได้อย่างไร

ตอบ  ข้อมูลจะถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งไปยังฮับก่อน แล้วฮับจะทำหน้าที่       กระจายข้อมูลนั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฮับ

                           

 

3นักเรียนคิดว่าโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวนจะส่งข้อมูลในลักษณะใด

ตอบ ข้อมูลจะถูกส่งออกไปในทิศทางเดียว  กล่าวคือ ข้อมูลจะถูกส่งไปในทิศทางตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา โดยส่งออกเครื่องผู้ส่งออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง             เป็นการส่งต่อไปเป็นทอด ๆ