โครงการลดปัญหาน้ำเน่าเสียตามชุมชน

1.ชื่อแผนงาน/โครงการลดปัญหาน้ำเน่าเสียตามชุมชน

- สถานที่ดำเนินการ คลองเจ๊ก หมู่ที่ – บ้าน –  แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

   - หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตสะพานสูง

   - ภายใต้ยุทธศาสตร์ (ของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร)

2. หลักการและเหตุผล

    2.1 สภาพปัญหา เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนทำให้น้ำเน่าเสีย

    2.2 ความเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียชุมชนไม่น่าอยู่

    2.3 สาเหตุของปัญหา เกิดจากแหล่งน้ำขาดการดูแล

3.  วัตถุประสงค์โครงการ

สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ ไม่เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำไปใช้งาน

4. วิธีดำเนินการ

     5.1 ขั้นเตรียมการ รับสมัครผู้อาสาเข้าร่วมโครงการ

     5.2 ขั้นดำเนินการ จัดนำผู้เข้าร่วมโครงการไปร่วมแก้ปัญหาภายในชุมชน

     5.3 ขั้นประเมินผล ตรวจสอบวัดค่า ความเป็นกรดในแม่น้ำลำคลอง

5.  ระยะเวลา

    เป็นเวลา 180 วัน

6. ทรัพยากรที่ใช้

    7.1 งบประมาณ  งบประมาณ 150,000 บาท หรือ ตามที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดหาให้

    7.2 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องบำบัดน้ำเสียหลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว

    7.3 อัตรากำลัง ตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ อัตราจ้างจากผู้ว่างงาน

9. ผู้รับผิดชอบ

    นาย นราทร น้อยมีสุข  ประธานชมรม ร่วมใจบำบัดน้ำเสียเพื่อชุมชน

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวในชุมชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้

11. การควบคุม

จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ

12.  ผู้เสนอโครงการ

นาย นราทร น้อยมีสุข

13. ผู้ตรวจสอบโครงการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการของรัฐ

14. ผู้เห็นชอบโครงการ

รัฐบาลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15. ผู้อนุมัติโครงการ/แผน

ผู้ว่าสำนักงานเขต สะพานสูง

หมายเหตุ

โครงการฯที่ส่งไปนั้น ตอบสนองยุทธศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาส่วนรวม ตอบสนองความต้องการส่วนรวมและไม่ขัดต่อกฎระเบียบ กฎหมายทางราชการ หน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอหรือผู้บริหารหน่วยงานนั้น รับรองโครงการฯให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามที่ขอมา