ที่มาและความสำคัญ 

              ด้วยสมาชิกกลุ่มได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  กีวีขัดรองเท้าจากถ่านกะลามะพร้าว เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าสังเกตพบว่า  นักเรียนหญิงโรงเรียนบ้านศรีพงันจะสวมรองเท้ามาโรงเรียน แต่รองเท้าจะสกปรกไม่เงางาม   เพราะนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กีวีขัดรองเท้า  ทางกลุ่มจึงได้ไปสำรวจและสอบถามเพื่อนนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โดยตั้งคำถามว่า  “ทำไมรองเท้านักเรียนของเธอจึงสกปรกไม่เงางามแล้วทำไมเธอไม่ขัดรองเท้าของเธอกับกีวีขัดรองเท้า”  จากการสอบถามโดยมากแล้วจะได้คำตอบที่ต่างกัน  ดังนี้ คือ  “ไม่รู้จักกีวีขัดรองเท้า”  “กีวีรองเท้าคืออะไร”  “ไม่รู้จะไปซื้อกีวีขัดรองเท้าที่ไหนแถวบ้านไม่มีขาย”   “ไม่ได้ไปซื้อเพราะต้องออกไปซื้อที่ตลาดเจ๊ะเห  มันไกล” จากคำตอบจะพบว่าคำถามที่นักเรียนหญิงตอบส่วนใหญ่  คือ  ไม่รู้จักกีวีขัดรองเท้า และไม่รู้จะไปซื้อกีวีขัดรองเท้าที่ไหน   ด้วยโรงเรียนของเราตั้งอยู่ไกลจากตลาด  การซื้อวัสดุและอุปกรณร์การเรียนบางอย่างจะต้องออกไปซื้อที่ตัวอำเภอตากใบ  ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  10-15  กิโลเมตร  ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงได้คิดที่จะทำกีวีขัดรองเท้าของนักเรียนหญิงขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาทำเป็นกีวีขัดรองเท้าได้ สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคิดทำการสำรวจวัสดุที่เหลือใช้อยู่ในท้องถิ่น  จากการที่สมาชิกกลุ่มได้ไปทำ   การสำรวจพบว่า  ในชุมชนบ้านศรีพงันนั้นมีต้นมะพร้าวเยอะคนในชุมชนจะใช้มะพร้าวในการประกอบอาหารทุกบ้านจึงมีกะลามะพร้าวอยู่            

         สมาชิกกลุ่มจึงได้คิดที่จะทำกีวีขัดรองเท้าจากกะลามะพร้าวที่มี   อยู่ในท้องถิ่น  เป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์  สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กีวีขัดรองเท้าจากถ่านกะลามะพร้าว                                    

 

สมมุติฐาน

กีวีขัดรองเท้าจากถ่านกะลามะพร้าว     จะขัดรองเท้าให้เงางาม

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

          ตัวแปรต้น ถ่านกะลามะพร้าว,วาสลิน,เทียน

          ตัวแปรตาม         รองเท้าเงางาม  

          ตัวแปรควบคุม   อัตราส่วนผสมของผงถ่านกะลามะพร้าว,วาสลิน,เทียน 

 

ขอบเขตการศึกษา

1.  ช่วงเวลาในการศึกษาวันที่  1  -  15  เดือนกรกฎาคม   2553

2.  ทำการประดิษฐ์ชิ้นงานที่โรงเรียนบ้านศรีพงัน

3. ผงถ่านที่ใช้ในการทำเอามาจากการเผากะลามะพร้าวเท่านั้น

4.  ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ไปลองใช้กับกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน  10  คน  โดยให้นักเรียนขัดรองเท้าจากกีวีที่ประดิษฐ์เป็นเวลา  3  วัน

 

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

กีวี    หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขัดรองเท้าหนังให้เกิดความเงางาม

ขัด   หมายถึง   ถูให้เกลี้ยง, ถูให้ผ่องใส, ถูให้ขึ้นเงา, เช่น ขัดขี้ไคล ขัดพื้น.

รองเท้า   หมายถึง  เกือก

ถ่าน    หมายถึง  ไม้ที่เผาแล้วจนสุกมีสีดํา โดยมากสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง.

มะพร้าว   หมายถึง  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายต้นตาล ใบเป็นก้านยาวๆ มีใบแยกจากกัน ผลใช้ทำน้ำมันและปรุงอาหารต่างๆ.

เทียน  หมายถึง  เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง, ลักษณนามว่า เล่ม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.  ได้ผลิตภัณฑ์กีวีขัดรองเท้าจากถ่านกะลามะพร้าวไปขัดรองเท้าให้เกิดความเงางามน่าสวมใส่                                       

2.  สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์