แผนการสอน 

วิชา ภาษาอังกฤษ   เรื่อง The Animal (ชื่อสัตว์ต่างๆ)        

ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตาฐาน ต ๑.๑  เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

มาตาฐาน ต ๑.๒  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มาตาฐาน ต ๑.๓ เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ : นักเรียนสามารถ

1)            บอกความหมายของคำศัพท์ได้ 

2)            รู้จัก สัตว์ต่างๆ 

ด้านทักษะ / กระบวนการ: นักเรียนมีความสามารถในด้าน

1)            ใช้สื่อ CAI ได้ถูกต้อง

2)            ทักษะการอ่านออกเสียงทางภาษา

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : นักเรียน

1)            มีระเบียบวินัย

2)            มีความรับผิดชอบ

3)            เคารพกติกาของการใช้สื่อ

4)            มีความเชื่อมั่นในตนเอง

5)            เห็นความจำเป็นในการใช้ภาษาสื่อสาร

เป้าหมายการเรียนรู้

                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จุดประสงค์ปลายทาง

-                   พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์ ได้อย่างถูกต้อง

จุดประสงค์นำทาง

-                   ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

-                   รู้จักสัตว์ประเภทต่างๆได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

    การทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์ด้วยสื่อ CAI โดยจะมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนจำนวน  10 ข้อให้นักเรียนทายคำศัพท์ให้ถูกต้อง จากนั้นจะนำเข้าสู่เนื้อหาสาระ  ว่าด้วยเรื่องสัตว์ตัวนี้อ่านภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร 

ชุดคำถามที่สำคัญ

1                  . What is this?

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                ให้ผู้เรียนดูคำอธิบายจากสื่อการเรียนการสอน และให้ศึกษา สัตว์ประเภทต่างๆเช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ จากนั้นก็ให้จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ขั้นดำเนินการเรียนการสอน

  1. ให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองทีละขั้นตอน
  2. ผู้เรียนดูคำอธิบายในการใช้สื่อ
  3. ให้เริมทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
  4. นำเข้าสู่เนื้อหาของเรื่อง
  5. ให้เริ่มทำแบบฝึกหัดหลังเรียน
  6. ให้นักเรียนออกจากโปรแกรมทีละขั้นตอน

ขั้นประเมินการเรียนการสอน

  1. สังเกตจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจผลงานนักเรียน

 

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

3.1        แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ

3.2        บทเรียนส่วนที่เป็นเนื้อหา

3.3        แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

4.1   นักเรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน  จำนวน  10  ข้อ

4.2           นักเรียนเข้าสู่บทเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหา

4.3           นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน  10  ข้อ

4.4          เปรียบเทียบผลแตกต่างที่ได้ว่าตนเองอยู่ในระดับใด

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้

 

                             การวัดผล

การประเมินผล

1)  แบบทดสอบก่อนเรียน

1)  จำนวนคะแนนที่นักเรียนตอบได้

2)  การศึกษาเนื้อหา

2) นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียน

3)  แบบทดสอบหลังเรียน

3) จำนวนคะแนนที่นักเรียนตอบได้มากกว่าครั้งที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียน