การสื่อสารข้อมูล หมายถึงอะไร
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวน การหรือวิธีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับที่อยู่ห่างไกลกันด้วย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล 
 การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ 5 อย่าง (ดังรูป) ได้แก่
     1. ผู้ส่ง (Sender) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข่าวสาร (Message) เป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่เตรียมสร้างข้อมูล เช่น ผู้พูด โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็นต้น
      2. ผู้รับ (Receiver) เป็นปลายทางการสื่อสาร มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาให้ เช่น ผู้ฟัง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
      3. สื่อกลาง (Medium) หรือตัวกลาง เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อส่งข้อมูลอาจเป็นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง หรือคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น เลเซอร์ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุภาคพื้นดิน หรือคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม
      4. ข้อมูลข่าวสาร (Message) คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร ซึ่งอาจถูกเรียกว่า สารสนเทศ (Information) โดยแบ่งเป็น 5รูปแบบ ดังนี้
         4.1 ข้อความ (Text)
         4.2 ตัวเลข (Number)
         4.3 รูปภาพ (Images)
         4.4 เสียง (Audio)
         4.5 วิดีโอ (Video)
      5. โปรโตคอล (Protocol) คือ วิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่ง สามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่อง โดยทั้งสองฝั่งทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
หากไม่มีการสื่อสารข้อมูลจะส่งผลต่อมนุษย์อย่างไร
1.จะทำให้มนุษย์ติดต่อกับบุคคลอื่นยาก
2.ไม่รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสาร
3.จะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
4.จะทำให้มนุษย์ส่งข้อมูลได้ยาก
5.ไม่รู้จักสังคมภายนอก
6.ยากลำบากต่อการทำงาน
ยกตัอย่างทิศทางการสื่อสารข้อมูลทั้ง 3 แบบมาอยา่างน้อยแบบละ 1 ตัอย่าง
ทิศทางการสื่อสารข้อมูล
          แบ่งตามรูปลักษณะได้ 3 แบบ คือ
          แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ข้อมูลจะถูกส่งจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางโดยไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมาได้ เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การแพร่ภาพดทรทัศน์ และการส่งข้อความผ่านทางเพจเจอร์ เป็นต้น
         
           
แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half duplex)เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ข้อมูลสามารถส่งกลับกันได้ 2 ทิศทาง แต่จะไม่สามารถส่งพร้อมกันได้ โดยต้องผลัดกันส่งครั้งละทิศทางเท่านั้น เช่น วิทยุสื่อสารแบบที่ตำรวจนำมาใช้สำหรับสื่อสารด้วยกัน เป็นต้น
        แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full duplex)เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ข้อมูลสามารถส่งพร้อม ๆ กันได้ทั้ง 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่นระบบโทรศัพท์