โมบายกระป๋อง

 

อุปกรณ์ในการทำ

กระป๋องน้ำอัดลม 27 กระป๋อง คลิปหนีบกระดาษ

กรรไกร

คัตเตอร์

ฆ้อน

ตะปูเล็ก-ใหญ่

ลูกกระพรวน

 

 

ขั้นตอนการทำ

 

1. ใช้คัตเตอร์เจาะกระป๋องน้ำอัดลมแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม

2. ตัดหัวใจ ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ขนาดเล็ก 186 ชิ้น


3. เจาะรูบน-ล่างด้วยตะปูเล็กจนครบทุกอัน

4. ใช้คลิปร้อยหัวใจต่อกัน 4 ชิ้น จำนวน 45 เส้น แล้วร้อยลูกกระพรวน

5.-6. ตัดกระป๋องจากริมเข้าหาก้นกระป๋องยาว 6 ซม.กว้าง 1 ซม.โดยรอบ

18 เส้น 1กระป๋อง และยาว 5 ซม. 1 กระป๋อง ตัดแต่ละเส้นให้กางออก

ตัดกระป๋องยาว 5 ซม.ตัดแบ่งเป็น 18 แฉก

เจาะรูด้วยตะปูเล็กจนครบทุกเส้นก้นกระป๋องเจาะรูด้วยตะปูใหญ่ตรงกลางทุกอัน

 

7.-9. ชั้นในสุด ร้อยหัวใจใหญ่ตรงกลาง

รอบนอกร้อยหัวใจเล็ก 9 เส้น ช่องเว้นช่อง

10. ชั้นที่ 2 ร้อยหัวใจเล็กและกระพรวนจนครบทุกเส้น ร้อยต่อแต่ละชิ้นด้วยคลิป

11. ชั้นที่ 3 ร้อยหัวใจเล็กและกระพรวนจนครบทุกเส้น

ร้อยคลิปต่อเป็นสายแขวนความยาวตามต้องการ

ดัดตกแต่งให้สวยงาม  เป็นอันสมบูรณ์

 ที่มา:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id

สพฐ.  ม. 3.3.3  ทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
          ม. 3.3.5  มีความร้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
          ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา