ข้อมูลคืออะไร
  
1.ข้อมูลคืออะไร
          ทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า ข้อมูล มานานแล้ว ในโรงเรียนมีข้อมูลอยู่มาก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ข้อมูลวิชาเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครูผู้สอน ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ในการดำเนินการต่างๆ ต้องอาศัยข้อมูล เข้ามาใช้ประกอบในการพิจารณา
           
1.1   ข้อมูล  คือ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือ  เหตุการณ์ต่าง ๆ   ข้อมูลอาจอยู่ใน
รูปตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ วีดีทัศน์   ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง
ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของ ข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปของสิ่งที่เราสนใจ
 
1.2   คุณสมบัติของข้อมูล
ข้อมูลที่จะนำมาดำเนินการประมวลผล จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้
              1.  ความถูกต้อง                2.  ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  3.  ความสมบูรณ์ 
              4.  ความชัดเจนกะทัดรัด      5. ความสอดคล้อง
1.3  แหล่งข้อมูล  มาจากโทรทัศน์  วิทยุ นิตยสาร หนังสือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. ประเภทข้อมูล
 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ   หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม  
การสัมภาษณ์ การสำรวจ  การจดบันทึก เช่น  การสัมภาษณ์อาชีพที่นักเรียน ม.3 สนใจ      ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้  เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง  เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก 
 
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ  หมายถึง  ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ  ผู้ใช้ข้อมูล
ไม่จำเป็นต้องไปสำรวจเอง ดังตัวอย่าง ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น  สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด  สถิติการส่งเสริม
สินค้าออก  สถิติการนำสินค้าเข้า    ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ใช้งานได้หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ
3. วิธีการประมวลผลข้อมูล
 
           การประมวลผลข้อมูล ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะนำไปใช้ ประโยชน์ได้
จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลก่อน การประมวลผลข้อมูลข้อมูลเป็น กระบวนการที่มีกระบวนการย่อยหลายกระบวนประกอบกัน
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณ การจัดลำดับ การรายงานผล
รวมถึงการส่งสื่อสารข้อมูลหรือการแจกจ่ายข้อมูลนั้น
           การประมวลผลข้อมูลจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะข้อมูลที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรามีเป็นจำนวนมาก ในการใช้งาน
จึงต้องมีการประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมหลักของการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศจึงประกอบด้วยกิจกรรมการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย กิจกรรมการประมวลผลซึ่งอาจจะเป็น การแบ่งแยกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ
และกิจกรรมการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งอาจต้องมีการทำสำเนา ทำรายงานเพื่อแจกจ่าย 
4. การแทนข้อมูล
             จากที่กล่าวมาแล้วว่า สารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล การประมวล ผล ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ ดังนั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระดังกล่าว ปกติการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิด จึงมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสองและมีกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลข ซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง (binary digit) ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบเลขฐานสอง เรียกว่า
บิต (bit)  การแทนอักขระต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฐานสองมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลขฐานสอง 8 บิต    คือ   (28)     ซึ่งเรียกว่า 1 ไบต์ (byte)   
             รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่ง เรียกว่า รหัสแอสกี (American Standard Code for Information
Interchange : ASCII) ตัวเลขฐานสอง 8 บิต หรือ 1 ไบต์ สามารถใช้แทนรหัสต่าง ๆ ได้ถึง 256 ตัว แต่ รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 128 ตัว ดังนั้นสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน สารสนเทศเป็นภาษาไทยได้ เช่น รหัส 10100001 ใช้แทนตัว ก
  
ข้อมูล  :   ข้อมูลจริงที่เป็นตัวเลข  ข้อความ
 ประเภทของข้อมูล
  1. ข้อมูลที่เป็นจำนวน  ปริมาณ  ระยะทาง
  2. ข้อมูลที่ไม่เป็น ชื่อที่อยู่ ประวัติการศึกษา
  3. ข่าวสารที่ยังไม่ประเมิน  รายงาน  คำสั่ง  ระเบียบกฎหมาย
สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน  การตัดสินใจ  การคาดการณ์ในอนาคต
 
ข้อมูล>ประมวลผล>สารนสนเทศ
ระบบสารสนเทศ  คือ ระบบข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  การไหลข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรและการนำเสนอสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนได้แก่  เอกสาร  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การวัดผลประเมินผล สถิติ
สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ
  1. เมื่อมีการเสนอสารสนเทศไปยังข้อมูลต่าง
  2. เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น
  3. เมื่อต้องการความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว
  4. เพื่อการวิจัย ตัดสินใจแก้ปัญหา
  5. เพื่อตอบสนองความสนใจ ต้องการเข้าถึงสารสนเทศ

ข้อมูลและเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร

 

 สารสนเทศเป็นสิ่งทีได้มาจากการนำข้อมูลที่่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการประมวลผล ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี
ขอบคุณwww.thaigoodview.com/node/26987