"การประดิษฐ์ของประดับตกแต่งจากวัสดุทดแทนที่เน้นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น"

โมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์
1.กระป๋องน้ำอัดลม 27 กระป๋อง คลิปหนีบกระดาษ
2.กรรไกร
3.คัตเตอร์
4.ฆ้อน
5.ตะปูเล็ก-ใหญ่
6.ลูกกระพรวน
ขั้นตอนการทำ
1. ใช้คัตเตอร์เจาะกระป๋องน้ำอัดลมแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
2. ตัดหัวใจ ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ขนาดเล็ก 186 ชิ้น
3. เจาะรูบน-ล่างด้วยตะปูเล็กจนครบทุกอัน
 4. ใช้คลิปร้อยหัวใจต่อกัน 4 ชิ้น จำนวน 45 เส้น แล้วร้อยลูกกระพรวน
5.ตัดกระป๋องจากริมเข้าหาก้นกระป๋องยาว 6 ซม.กว้าง 1 ซม.โดยรอบ 18 เส้น 1กระป๋อง และยาว 5 ซม. 1 กระป๋อง
 6.ตัดแต่ละเส้นให้กางออก ตัดกระป๋องยาว 5 ซม.ตัดแบ่งเป็น 18 แฉก
7.เจาะรูด้วยตะปูเล็กจนครบทุกเส้นก้นกระป๋องเจาะรูด้วยตะปูใหญ่ตรงกลางทุกอัน
8.ชั้นในสุด ร้อยหัวใจใหญ่ตรงกลาง
9.รอบนอกร้อยหัวใจเล็ก 9 เส้น ช่องเว้นช่อง
10.ชั้นที่2 ร้อยหัวใจเล็กและกระพรวนจนครบทุกเส้น แล้วร้อยต่อแต่ละชิ้นด้วยคลิป
11.ชั้นที่3 ร้อยหัวใจเล็กและกระพรวนจนครบทุกเส้น
12.ร้อยคลิปต่อเป็นสายแขวนความยาวตามต้องการ แล้วตกแต่งให้สวยงาม
  
แหล่งที่มา
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=panfar&month=09-2007&date=01&group=5&gblog=1

สพฐ.  ม. 3.3.3  ทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
          ม. 3.3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
          ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา