ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เราอาจคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีบทบาทในนานาประเทศ ซึ่งนั่นก็เป็นความจริง แต่ในปัจจุบันการเรียนรู้เพียงภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นอาจๆม่เพียงพอ เราควรที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติมอีก ภาษาที่ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ"ภาษาจีนกลาง"  


เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในอีก 6 เดือนข้างหน้า
1.มีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลาง
2.รู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐาน บทสนทนาที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน พูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถพูดคุยบทสนทนาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันได้พอเข้าใจวิธีการเรียนรู้ที่จะใช้(Learning process)
1.เรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาจาก DVD สอนภาษาจีนฮั่น จื้อ กง เพื่อเรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนจากรูปภาพทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีเสียงเจ้าของภาษาพูดและมีคำอ่านให้ ทำให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงตามด้วย
                              
นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้ศึกจาก http://www.youtube.com2.การเรียนรู้จากบุคคลอื่น เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนดังนั้นคนในครอบครัวของข้าพเจ้าจึงสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ เมื่อข้าพเจ้าอยากจะรู้คำศัพท์ภาษาจีนหรือบทสนทนาต่างๆจึงสามารถถามคนในครอบครัวของข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้าพยายามจะให้คนในครอบครัวพยายามพูดภาษาจีนกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ใช้อยู่สมำ่เสมอ เป็นการทบทวนจะได้ไม่ลืม และจะได้ซึมซับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆ


วิธีการพิสูจน์ว่าตนเองบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้แล้ว
1.วิธีบอกตนเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์ : รู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น รู้บทสนทนาขั้นพื้นฐาน ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
2.วิธีแสดงให้คนอื่นทราบว่าตนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว : สามารถพูดคุยสนทนาเป็นภาษาจีนกลางกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ


อ้างอิง
http://www.youtube.com/watch?v=RXHaMPEZiiE
http://www.youtube.com/watch?v=3s5CrofEimw