จุดเด่นของลูกเสืออย่างหนึ่งคือ การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ