ในปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆถูกจัดเก็บไว้ในรูปของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารรูปแบบดังกล่าวจะต้องมาจากการพิมพ์ เพราะฉะนั้นการพิมพ์จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันและบันทึกความรู้ ภูมิปัญญา รวมทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆ

     เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นคนที่ต้องพิมพ์รายงานอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังพิมพ์ได้ช้า ทำให้เสียเวลาและในบางครั้งทำงานส่งงานไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้าจึงมีแผนการเรียนรู้และการพัฒนาในอีก 6 เดือนข้างหน้าที่จะฝึกการพิมพ์แบบสัมผัส เพื่อแก้ไขอุปสรรคในการทำงานดังกล่าวและพัฒนาทักษะการพิมพ์ รวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิ โดยเป้าหมายสำหรับการฝึก คือ สามารถพิมพ์งานแบบสัมผัสได้อย่างคล้องแคล่ว

     สำหรับวิธีการฝึกพิมพ์นั้นข้าพเจ้าจะฝึกด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ คือ BCC Typing Tutor ซึ่งในโปรแกรมนี้สามารถเลือกฝึกได้ทั้งการพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและเลือกระดับความง่ายยากของการพิมพ์ตั้งแต่บทเรียนที่ 1-25 รวมทั้งสามารถดูสถิติว่าเราพิมพ์ด้วยอัตราเร็วกี่คำต่อนาทีโดยโปรแกรมจะหักลบคำที่พิมพ์ผิดออกเองและยังสามารถดูพัฒนาการการฝึกพิมพ์โดยโปรแกรมจะนำเสนอออกมาในรูปแบบของกราฟซึ่งจะทำให้สามรถเปรียบเทียบสถิติได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ คือ การฝึกพิมพ์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวัน โดยฝึกจากระดับที่ง่ายก่อนและเริ่มไปสู่บทเรียนที่ยากขึ้นพร้อมทั้งบันทึกสถิติการพิมพ์ที่ได้ในแต่ละวัน

     วิธีการพิสูจน์ว่าการฝึกเป็นไปตามเป้าหมาย คือ เมื่อดูอัตราการพิมพ์ของทุกบทเรียนแล้วจะต้องมีอัตราเร็วอย่างน้อย 45 คำต่อนาทีซึ่งจากปัจจุบันพิมพ์ได้ด้วยอัตราเร็ว 30 คำต่อนาที และมีพัฒนาการของการพิมพ์ที่ดีขึ้นโดยวัดจากงานที่ทำเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนดมากขึ้น

ภาคผนวก

ตัวอย่างการพิมพ์สัมผัส

โปรแกรม BBC Typing Tutor

เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดโประแกรมฝึกพิมพ์ : 

http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3865&mirror=0