ในขณะที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นม.4 ได้รับการมอบหมายให้ประดิษฐ์ชิ้นงานในวิชาแมคคาทรอนิกส์ให้ทำโครงถัก (Truss) โดยโครงถักจะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม และใช้ member ไม่เกิน 200 member ซึ่งในที่นี้ member คือ ไม้ไอศกรีม โดยเชื่อมต่อไม้ไอศกรีมโดยใช้น๊อตและแผ่นอะลูมิเนียม

    ในตอนแรกข้าพเจ้าและเพื่อนๆในกลุ่มเริ่มออกแบบโครงถักโดยมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายใน ซึ่งใช้ไม้ไอศกรีมไปทั้งหมด 120 แท่ง และได้ทดลองใช้แรงดึงโครงถักดังโดยอีกด้านหนึ่งตรึงติดไว้ ผลของการทดลองครั้งนั้นทำให้โครงถักดังกล่าวหักและบิด โดยเฉพาะบริเวณที่ออกแรงดึงและบริเวณที่โครงถักถูกตรึงติดไว้ เมื่อข้าพเจ้าและเพื่อนๆเห็นดังนั้นจึงเริ่มต้นวิเคราะห์หาสาเหตุ ศึกษาหลักการแตกแรง โดยค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สอบถามจากผู้รู้ รวมทั้งสังเกตโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างของจั่วซึ่งมักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม และเริ่มออกแบบและสร้างโครงถักอันใหม่โดยได้เสริมไม้ไอศกรีมบริเวณที่จะต้องออกแรงดึงและบริเวณที่ใช้ตรึงโครงถัก และได้เพิ่มแบบโดยใช้ไม้ไอศกรีมไขว้เป็นเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อช่วยค้ำจุนโครงสร้าง ซึ่งในครั้งนี้ใช้ไม้ไอศกรีมไปทั้งหมด 182 แท่ง เมื่อข้าพเจ้าและเพื่อนๆสร้างโครงถักชิ้นที่สองเสร็จก็ได้ทดลองออกแรงดึงอีกครั้ง และผลการทดลองของครั้งนี้ โครงถักเพียงแค่เคลื่อนเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหักหรือบิดเบี้ยว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขันน็อตไม่แน่น ข้าพเจ้าจึงกลับไปปรับปรุงอีกครั้งโดยการขันน๊อตให้แน่นขึ้น และเก็บรายละเอียดต่างๆของชิ้นงาน

     ผลของการทำโครงถักในครั้งนั้น ทำให้ได้โครงถักที่สามารถรับน้ำหนักได้ 85 กิโลกรัม ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของรายวิชา คือ 60 กิโลกรัม ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์ชิ้นงานครั้งนั้นจะเป็นการทำงานแบบลองผิดลองถูก เมื่อเกิดความผิดพลาดก็วิเคราะห์หาสาเหตุ ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงชิ้นงาน แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วนั้นถือได้ว่าการเรียนรู้ครั้งนั้นเป็นประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้มีประสิทธิภาพครั้งหนึ่งเพราะการทำงานครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งยังรู้จักการทดสอบเพื่อประเมินผลชิ้นงานที่ทำขึ้น และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

เอกสารอ้างอิง

     1. th.wikipedia.org/wiki/เมคคาทรอนิกส์

     2. en.wikipedia.org/wiki/Truss

 ภาคผนวก

ตัวอย่างโครงถักและการถ่วงน้ำหนัก

กลุ่มในการทำโครงถัก

โครงถัก

วันเดือนปีที่บันทึก 19/08/2553

วันเดือนปีที่ปรับปรุง 20/08/2553